%{search_type} search results

593 catalog results

RSS feed for this result
Book
231 pages : illustrations ; 17 cm.
Green Library
Book
226 pages : maps, illustrations, portraits ; 25 cm
SAL3 (off-campus storage)
Book
307 pages : illustrations ; 21 cm
Green Library
Book
190 p. ; 21 cm.
Green Library
Book
459 pages ; 24 cm
Green Library
Book
502 p. ; 22 cm
הספר "מאוגדים" מגולל את מסעה המרתק של העבודה המאורגנת בישראל מראשית דרכה ועד היום. סיפור זה שמובא כמחקר היסטורי מעמיק, עוקב אחרי השינויים שחלו בעולם העבודה המאורגנת במרוצת השנים, מנתח את נקודות המפנה והשבר ששינו את פניה של ההסתדרות ומציג את גל ההתארגנויות העובדים שפרץ במשק בעשור האחרון, במקומו ההיסטורי החשוב בציר הזמן.
Green Library
Book
293 pages ; 21 cm.
SAL3 (off-campus storage)
Book
394 pages ; 23 cm.
Green Library
Book
148 pages : illustrations ; 21 cm
Green Library
Book
309 pages ; 21 cm
Green Library
Book
334 pages ; 21 cm.
SAL3 (off-campus storage)
Book
277 pages ; 21 cm.
"איסורי החזיר זכו למעמד מיוחד בהיסטוריה היהודית ובתרבות היהודית. יהודים ולא-יהודים ראו בהם סמל, ובשנותיה הראשונות של המדינה הם הוכנסו רשמית אל ספר החוקים הישראלי: בשנת 1956 חקקה הכנסת חוק המתיר לרשויות המקומיות לאסור או להגביל בתחומן גידול חזירים ואף החזקה או סחר של בשר חזיר. בשנת 1962 עלתה החקיקה בנושא מדרגה, ונחקק חוק האוסר באופן כללי על גידול חזירים והחזקתם, מלבד חריגים מעטים. חוקים וחיות אחרות עוקב אחר סיפורם של חוקים אלה - ההתנגדות שהם עוררו, תהליך אימוצם ואכיפתם הלכה למעשה - מתוך הכרה בכך שהמחלוקות בנושא זה משמשות מפתח להבנת שינויי עומק בחברה הישראלית בשאלות של דת ומסורת, תרבות וזהות לאומית, והאיזונים הנדרשים בין אינטרסים ציבוריים לזכויות הפרט. האם השחיקה שחלה בתמיכה הציבורית בחוקי החזיר מעידה על שינוי ביחסו של הציבור היהודי בישראל למקומה של הדת במדינה? באיזה אופן משתלב סיפורם של חוקי החזיר בהסדר ה"סטטוס קוו" ובשינויים המתחוללים בו? חוקים וחיות אחרות עוסק בשאלות אלה ואחרות, כשלעצמן ובהקשר הרחב יותר של דת, זהות ותרבות בישראל של היום"-- back cover.
Green Library
Book
231 pages ; 20 cm.
SAL3 (off-campus storage)
Book
302 p., [8] leaves of plates : color ill. ; 21 cm
Green Library
Book
579 pages : charts ; 23 cm
Green Library
Book
519 pages : charts ; 23 cm
  • שער 1. תפקיד הקרקע בחברה
  • שער 2. הרקע למחקר: הבסיס ההיסטורי, האידיאולוגי והאירגוני של המדיניות הקרקעית בישראל
  • שער 3. החלטות מועצת מקרקעי ישראל
  • שער 4. תיאוריות של מדיניות ציבורית
  • שער 5. השיקולים העומדים מאחורי ההחלטות: ניתוח הפרוטוקולים
  • שער 6. קבלת החלטות בראי המוסדי, החברתי והפוליטי
  • פרק 7. מקרקעי ישראל לאן? המסקנות המתפצלות והמחברות המתווכחות.
"רשות מקרקעי ישראל (בעבר מינהל מקרקעי ישראל) גורפת 'מחמאות' כגון 'הספסר של המדינה', 'התגלמות הביורוקרטיה', והגוף האחראי לכך שאין צדק חלוקתי בחברה הישראלית. יותר מאשר במדינות רבות, בישראל נושא המקרקעין הוא חשוב ורגיש. הספר בוחן את מיכלול השיקולים העומדים בבסיסה של המדיניות הקרקעית של ישראל כגון: מה מנחה את מקבלי ההחלטות? מה המקום של שיקולים חברתיים וסביהתיים במדיניות הקרקעית? מה המקום של שיקולים גיאו-פוליטיים מובהקים? ומדוע המדיניות הקרקעית במיגזר העירוני כה שונה מהמיגזר הכפרי? המימצאים בחלקם מפתיעים ונוגדים את המוסכמות. לקראת סופו, מציג הספר הפתעה בדמות שני 'סופים' שונים עם מסקנות והמלצות שונות ואף נוגדות. הללו משקפות את המחלוקות בין המחברות לבין עצמן בדבר ההצדקה להמשך הבעלות הלאומית על המקרקעין".--Back cover.
Green Library
Book
519 pages ; 21 cm
"בספר “נאשם מספר 3, פרשת רמדיה" מגולל משה מילר את קורות החברה מיום שנוסדה בתחילת שנות השישים. דוקטור לנדס, שהגיע ארצה כעולה חדש חסר אמצעים, מימש את יוזמתו בעקשנות אין-קץ. בהמשך מתוארת פריחתה והתרחבות עסקיה של החברה, עד לשותפות עם תאגיד "היינץ" הרב-לאומי. בספר פורש המחבר בפני הקורא אוטוביוגרפיה עסקית, שבה הוא שוטח את גרסתו לאירוע הטראגי שבעקבותיו חוסלה חברת המזון המשגשגת..." -- back cover.
SAL3 (off-campus storage)
Book
696 pages : illustrations, portraits, charts ; 24 cm
Green Library
Book
296 pages : illustrations (some color) ; 25 x 26 cm
SAL3 (off-campus storage)
Book
305 p. : ill. ; 21 cm
Green Library