%{search_type} search results

64 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

2. Īrān nāmag [2016 -]

5. Echo of Islam [- 2009]

10. Gulchīn [2000 -]

13. Country review. Iran [1998 -]

16. What goes on in Iran [1996 -]

19. Kitāb-i nuqṭah. [1995 -]

21. Guzārish [1990 -]

23. Iran yearbook [1988 -]

25. Payk-i Pārsī. [1987 - 1989]

27. ʻĀshiqānah. [1985 -]

28. Iran news and views [1984 -]

30. Īrān nāmah [1982 -]

32. Kitāb-i Āgāh. [1981 - 1984]

33. Āʼīnah-i hind [1980 -]

34. al-Daʻwah chronicle [1980 - 1983]

35. Views on Iran [1980 -]

37. Iranvoice [1979 -]

38. Kar international [1979 -]

39. Kar : international [1979 -]

40. Abstracta Iranica [1978 - 2010]

41. CARI bulletin [1977 -]

42. Iran research [1973 -]

43. Iran who's who. [1972 -]

44. Resistance [1972 -]

46. The Message of peace [1970 -]

47. Iranian studies [1967 -]

50. Pars review [1965 -]

51. Īrānshināsī. [1963 -]

53. Tehran press review [1950 -]