%{search_type} search results

27 catalog results

RSS feed for this result

1. Tian Baodai hui yi lu [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.82 .T536 A3 2015

2. Fu Zheng "Zi you Zhongguo" shi qi ri ji xuan bian [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.833 .F83 A3 2011

3. Luo Jialun xian sheng wen cun bu yi [2009]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.488 .L6 A25 2009

4. Zeng Qi xian sheng wen ji [1993]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.5366 .T75 A2 1993 V.1

5. Ru ge de xing ban : hui gu ping sheng ba shi nian [2007]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS734.9 .L56 R85 2007

6. Xu Bing, Xu Boyan hui xiang lu [1996]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.833.H782 A3 1996

7. Sujianuo shi dai Yinni pai Hua shi shi [1995]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS632.C5 C58 1995

8. Bai Chongxi jiang jun bei fa shi liao [1994]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.488.P34 P33 1994

9. Aomen Xianggang zhi zao qi guan xi [1990]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS796.H74 K7 1990

10. Er er ba shi jian zi liao xuan ji [1992 - ]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.823 .E7545 1992 V.1

11. Chaoxian zhan zheng : Eguo dang an guan de jie mi wen jian [2003]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS918 .C43 2003 V.1

12. Hu Yanhan hui yi lu [2001]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.82.H824 A3 2001

13. Shui zhu ju zhu ren ri ji [2000]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.72 .A3 Z43 2000 V.1

14. Sun Liren yan lun xuan ji [2000]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.82.S86 A25 2000

15. Ju Zheng xian sheng quan ji [1998 - ]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.488.C55 A2 1998 V.1

16. Zeng Shangzhi hui yi lu [1998]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.82.T74 A3 1998

17. Shi Jingting jiangjun kou shu nian pu [1997]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.488.S56 A3 1997

18. Sun Zhongshan yu gong chan guo ji [1996]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777 .L688 1996

19. Taozhai (Duanfang) cun du [1996]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS764.23.T83 T35 1996

20. Xu Yongchang xian sheng han dian yan lun ji [1996]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS778.H82 A35 1996

Articles+

Journal articles, e-books, & other e-resources
Articles+ results include