%{search_type} search results

31 catalog results

RSS feed for this result

1. Bian fa tu qiang [electronic resource] : jin dai de tiao zhan yu ge xin [2017]

2. Yuan Shikai jia zu wen hua ping zhuan [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.15 .Y83 Z54 2017

3. 2015 liang an san di li shi xue yan jiu sheng yan tao hui lun wen ji [2016]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : DS773.86 .L53 2015

4. Di guo luo ri : wan Qing da bian ju [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS755 .Y837 2016

5. Nan mai de bu fa : 20 shi ji shang ban ye Xizang she hui bian ge shi lun [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS785 .L8638 2016

6. Minguo nai di guo ye : zheng zhi wen hua zhuan xing xia de Qing yi min [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS754.19 .L563 2013

7. 2011 liang an san di li shi xue yan jiu sheng yan tao hui lun wen ji [2012]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : DS773.86 .L53 2011

8. Fa lü, zi yuan yu shi kong jian gou : 1644-1945 nian de Zhongguo = Law, resources and time-space constructing : China in 1644-1945 [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS754 .Z435 2012 V.1

9. Mian dui xian dai xing tiao zhan : Qing wang chao de ying dui = Facing modernity : how the Qing court reacts [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS761 .L442 2012

10. Ming Qing di guo ji qi jin xian dai zhuan xing [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS754.13 .M56 2011

11. Liang an san di li shi xue yan jiu sheng yan tao hui lun wen xuan ji, 2009 [2010]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : DS773.86 .L53 2009

12. Qing Menggu shi yi zhe zou wen shu [2010]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS798.5 .Q256 2010

13. Zhongguo er bai nian, 1793-1992 : cong Majia'erni fang Hua dao Deng Xiaoping nan xun [2010]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS736 .L466 2010

14. Liang an san di li shi xue yan jiu sheng yan tao hui lun wen xuan ji, 2008 [2009]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : DS773.86 .L53 2008

15. Liang an san di li shi xue yan jiu sheng yan tao hui lun wen xuan ji, 2007 [2008]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : DS773.86 .L53 2007

16. Zhongguo jin dai shi : 1600-2000 Zhongguo de fen dou = The rise of modern China : di 6 ban [2008]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS754 .H7411 2008

17. Liang an san di li shi xue yan jiu sheng yan tao hui lun wen xuan ji 2006 [2007]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : DS773.86 .L53 2006

18. Wan Qing bao kan yu jin dai shi xue [2007]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS734.7 .L576 2007

19. Jin dai Zhongguo yu shi jie de bian qian [2006]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : DS773.86 .L53 2005

20. Menggu zu jin dai zhan zheng shi [2005]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS19 .B226 2005