%{search_type} search results

42 catalog results

RSS feed for this result

1. Asnād-i nahz̤at-i Islāmī-i Īrān [2010 - ]

  • Green Library : Stacks : DS316.23 .K48 2010 V.1

2. Dasāyīs-i gharb dar barābar-i kishvarʹhā-yi Islāmī [2009]

  • Green Library : Stacks : DS35.74 .W47 L37 2009

3. Shuʻūr-i qalam : darbārah-ʼi tārīkh-i Bayhaqī va khāliq-i ān [2009]

  • Green Library : Stacks : DS288.7 .B33 K35 2009

4. al-ʻUrāz̤ah fī al-ḥikāyah al-Saljūqīyah [2009]

  • Green Library : Stacks : DS288.8 .M84 2009

5. Tārīkh-i ʻulamā-yi Nīshābūr, az qarn-i avval-i Hijrī tā kunūn [2007]

  • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS325 .N57 K36 2007

6. Rashḥahʹyī az khāṭirāt-i man [2006]

  • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS371.43 .J38 A3 2006

7. Mā va jāmiʻah-ʼi madanī : majmūʻah-i maqālāt-i taḥlīlī, siyāsī [2000]

  • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS371.3 .G49 2000

8. Ustān-i Gīlān [2000]

  • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS324 .G5 Z56 2000

9. Ustān-i Gulistān [2000]

  • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS324 .G66 Z56 2000

10. Ustān-i Khūzistān [2000]

  • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS324 .K49 Z56 2000