%{search_type} search results

34 catalog results

RSS feed for this result

1. Guan nian de jiao zhi : Ming Qing zhi ji xi fang zi ran zhe xue zai Zhongguo de chuan bo [2018]

 • East Asia Library : On order : (no call number)

2. Qing dai Jidu zong jiao xiao shuo xuan zhu [2018]

 • East Asia Library : On order : (no call number)

3. Shen sheng yu fan su : Ming mo zhi ya pian zhan zheng qian tian zhu jiao yu min jian xin yang de zao yu = Sacred and secular : catholicism religion encountering Chinese popular beliefs since late Ming to opium war [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : BX1665 .Z436 2018

4. Ming Qing zhi ji tian zhu jiao "shu ji chuan jiao" yan jiu ( 1552-1773 ) = A study of Catholic Proselytizing by Means of bookd from the mid-Ming dynasty to the mid-Qing dynasty ( 1552-1773 ) [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : BX1665 .W88 2017

5. Qing ru zhi dao : Qing dai xue zhe guan yu ru jia zhi dao de tan xun, lun bian yu jian xing [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : B5233 .C6 Z436 2017

6. Ming Qing she hui he li yi [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : BJ2007 .C53 F38 2016

7. Ming Qing shi qi Hui ru yan jiu [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : BP173 .C65 F464 2016

8. Kangxi chu nian de li fa zhi zheng yu ru Ye chong tu [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : BR128 .C43 L82 2015

9. Ming Qing Hui zu Yisilan zhe xue fan chou yan jiu = Mingqing huizu yisilan zhexue fanchou yanjiu [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : B743 .C6 Z48 2015

10. Qing'an xian sheng zhong he ji fu dao de hui yuan [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : BL1923 .L533 2015

11. Yongzheng huang di yu Jialing chan shi : cong Jialing chan shi he Da jue si kan Yongzheng huang di yu fo jiao [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : BQ643 .W36 2015

12. Zengzi zhu shi [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : B128 .T744 R836 2015

13. Facets of Qing Daoism [2014]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : BL1910 .E77 2014

14. Ming Qing shi qi Poyang Hu Diqu min jian xin yang yu she hui bian qian [2014]

 • East Asia Library : Chinese Collection : BL1945 .P693 C446 2014

15. Qing dai quan zhen dao li shi xin tan [2014]

 • East Asia Library : Chinese Collection : BL1920 .Y56 2014

16. Liu shi Banchan jin Jing shi shi yan jiu [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : BQ7945 .D757 W36 2013

17. Qing dai Menggu si miao guan li ti zhi yan jiu [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : BQ6345 .I56 Q725 2013

18. Zhong yi pu ti : wan Ming Qing chu kong men yi min ji qi jie yi lun shu tan xi = The loyalty of bodhi : loyalists in the monastery and late Ming and early Qing discourse of fidelity [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : BQ641 .L537 2013

19. Dao jiao yu Ming Qing wen xue [2010]

 • East Asia Library : Chinese Collection : BL1910 .G68 2010

20. Faguo guo jia tu shu guan Ming Qing tian zhu jiao wen xian

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : BX1747.5 .F348 2009 V.1