%{search_type} search results

93 catalog results

RSS feed for this result

1. Zai xue shu jie mou sheng cun [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : AZ103 .L49 2018

2. Qing dai Yangzhou xue pai yan jiu lun wen ji [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : AZ791 .Z7 H367 2013

3. Bei xue nan yi : Gang Tai wen shi zhe su yuan [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : AZ183 .C6 B45 2015 V.1

4. Xue shu jin zhen du yu ren [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : AZ103 .X84 2015

5. Yangzhou xue lun wen ji [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : AZ791 .Z7 Y3688 2015

6. Zhou Rudeng ji [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : AC149 .Z4687 2015 V.1

7. Zai Zhong xi zhi jian : zi shu yu hui yi [2014]

 • East Asia Library : Chinese Collection : AC150 .C5152846 2014

8. "Qing ru xue an" yan jiu = A study on Qing ru xue an [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : AZ791 .L563 2013

9. Shi bian, shi feng yu Qing dai Jing ji shi ren xue shu = Shibian shifeng yu Qingdai Jingji shiren xueshu [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : AZ791 .Z7 B45 2013

10. Zai ren sheng de lie che shang [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : AC150 .Y36 2013

11. Chong bian Ming ru xue an [1945]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : East Asia Big Sets : AC149 .M56 2012 V.705

12. Jin dai er shi jia ping zhuan [1934]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : East Asia Big Sets : AC149 .M56 2012 V.1595

13. Qing dai xue shu yuan liu [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : AZ791 .C4462 2012

14. Song Yuan xue an bu yi [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : (no call number)
 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : AZ791 .H8 W364 2012 V.1

15. Zhongguo xin shi qi xue shu re dian yan jiu = Zhongguo xinshiqi xueshu redian yanjiu [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : AZ791 .Y8 2012

16. Chuan deng : dang dai xue shu shi cheng lu [2010]

 • East Asia Library : Chinese Collection : AZ791 .C546 2010

17. Cong Cai Yuanpei dao Hu Shi : Zhong yan yuan na xie ren he shi [2010]

 • East Asia Library : Chinese Collection : AZ791 .Y84 2010

18. Du wei shen zhou xi da ru : xian dai guo xue si chao yu ren wu [2010]

 • East Asia Library : Chinese Collection : AZ791 .L5663 2010

19. Jin dai Zhongguo de xue shu chuan cheng = Academic tradition in modern history of China [2010]

 • East Asia Library : Chinese Collection : AZ791 .W36 2010

20. Zhongguo xue shu gui fan hua tao lun wen xuan [2010]

 • East Asia Library : Chinese Collection : AZ791 .Z466 2010