%{search_type} search results

235 catalog results

RSS feed for this result

Online 1. Riben zhan fan hui yi lu [1971]

 • Hoover Library : Vault : 2991.1 6564

Online 2. Ba nian kang zhan [1969]

 • Hoover Library : Stacks : 2991.11 2208.885
 • Hoover Library : Vault : 2991.11 2208.885

Online 3. Kong jun kang zhan shi hua [1966]

 • Hoover Library : Vault : 2991.11 7205

Online 4. Zhonghua Minguo zhan yi da shi ji yao : kang Ri zhan yi [1962]

 • Hoover Library : Vault : 2991.11 6705.1

Online 5. Zhuang lie guang rong zhan shi xuan ji : kang zhan [1962 - ]

 • Hoover Library : Vault : 2991.11 6705.21 V.1

Online 6. Kang zhan jiang shi zhong lie lu [1958 - ]

 • Hoover Library : Vault : 2991.11 6705.46 DI 1 JI

Online 7. Ri jun zai Zhongguo fang mian zhi zuo zhan ji lu [1956]

 • Hoover Library : Stacks : 2991.11 6710.63 V.4
 • Hoover Library : Vault : 2991.11 6710.63 V.1 NO.1

Online 8. Kang Ri zhan zheng shi qi de Zhongguo ren min jie fang jun [1953]

 • Hoover Library : Stacks : 4292.9 8722
 • Hoover Library : Vault : 4292.9 8722

Online 9. Riben guo tu fang kong lu jun zuo zhan ji lu : (guan dong di qu) [1953]

 • Hoover Library : Vault : 2991.11 6564

Online 10. Zhong Ri shi bian Taiping Yang zhan zheng Zhongguo fang mian hang kong zuo zhan gai shi. [1953]

 • Hoover Library : Vault : 2991.11 5650

Online 11. Zai Ri ban li pei chang gui huan gong zuo zong shu [1949]

 • Hoover Library : Vault : 2991.1 5476.1

Online 12. Zai Ri ban li pei chang gui huan gong zuo zong shu : (chu gao) [1949]

 • Hoover Library : Stacks : 2991.1 5476 V.2
 • Hoover Library : Vault : 2991.1 5476

Online 13. Zhong gong zhong yang kang zhan xuan yan ji [1949]

 • Hoover Library : Vault : 4292.24 5455

Online 14. Changde hui zhan [1948]

 • Hoover Library : Vault : 2991.11 9286

Online 15. He shang jiang kang zhan qi jian jun shi bao gao [1948]

 • Hoover Library : Vault : 2991.11 2208.3

Online 16. Min zhu zheng quan [1948]

 • Hoover Library : Vault : 4292.24 7014

Online 17. Bu ke zheng fu de ren men [1947]

 • Hoover Library : Vault : 2991.1 4553

Online 18. Zhongguo kang zhan shi = The history of Chinese resistance. Di yi ji [1947]

 • Hoover Library : Stacks : 2991.1 3232 V.2
 • Hoover Library : Vault : 2991.1 3232 V.1

Online 19. Ba nian kang zhan jing guo gai yao [1946]

 • Hoover Library : Stacks : 2991.11 7905 V.1
 • Hoover Library : Vault : 2991.11 7905 V.2

Online 20. Ba nian kang zhan jing guo gai yao : (fu tu) [1946]

 • Hoover Library : Stacks : 2991.11 7905.1
 • Hoover Library : Vault : 2991.11 7905.1