%{search_type} search results

29 catalog results

RSS feed for this result

Online 1. Gong fei wen hua da ge ming zhong yao wen jian xu bian [1969]

 • Hoover Library : Stacks : 4292.261 6709.1
 • Hoover Library : Vault : 4292.261 6709.1

Online 2. Gong fei wen hua da ge ming zhong yao wen jian hui bian [1968]

 • Hoover Library : Stacks : 4292.261 6709
 • Hoover Library : Vault : 4292.261 6709

Online 3. Kan luan [1962 - ]

 • Hoover Library : Vault : 2992 6705.21

Online 4. You ji zhan tu ji [1962]

 • Hoover Library : Vault : 2991.11 6705.35

Online 5. Zhonghua Minguo zhan yi da shi ji yao : kang Ri zhan yi [1962]

 • Hoover Library : Vault : 2991.11 6705.1

Online 6. Gong fei shi ge yuan shuai jian li diao cha [1961]

 • Hoover Library : Vault : 4292.31 6709

Online 7. Lei an chu shen ding yan. [1960]

 • Hoover Library : Vault : 2269 2170

Online 8. Guo fu de ge ming jing shen yu wo men fan gong bi sheng de xin nian : Chen fu zong tong yu Minguo si shi ba nian shi yi yue shi er ri zai zhong shu ji nian guo fu dan chen hui shang bao gao quan wen [1959]

 • Hoover Library : Vault : 4738.32 7905.68

Online 9. Shi zheng bao gao yu jiang yan : Yu yuan zhang yan lun ji yao [1956]

 • Hoover Library : Vault : 4738.32 8238

Online 10. Ge ming jun de ling dao fang fa. [1952]

 • Hoover Library : Vault : 8922 6710.48

Online 11. Tu di guo you de yao yi : bing chan ming zong li suo shuo "Min sheng zhu yi jiu shi gong chan zhu yi" de zhi yi [1951]

 • Hoover Library : Vault : 4738.32 4451.541

Online 12. Yan yuan zhang zheng lun ji yao [1950]

 • Hoover Library : Vault : 4738.32 7282.723 V.1

Online 13. Shan Gan Ning bian qu wen jiao da hui xuan ji [1945]

 • Hoover Library : Vault : 4912.181 3619

Online 14. Bu dui lao dong ying xiong de dai biao [1944]

 • Hoover Library : Vault : 4292.31 8863.071

Online 15. Wei feng yi zu shi er dou zheng : ba er shi wan mu huang shan bian cheng liang tian [1943]

 • Hoover Library : Stacks : 4395 8863 V.2
 • Hoover Library : Vault : 4395 8863

Online 16. Guo fu huan du di er nian guo min zheng fu shi zheng gai kuang [1942]

 • Hoover Library : Vault : 2991.5 5116.65

Online 17. Guo jia zong dong yuan fa [1942]

 • Hoover Library : Vault : 2991.1 3194.1

Online 18. Ge ming de dao li [1941]

 • Hoover Library : Vault : 4738.32 7905.48

Online 19. Kang zhan si nian [1941]

 • Hoover Library : Vault : 2991.1 6710.56

Online 20. Kang zhan te shu zhong yong jun min ti ming lu. Di 1 ji [1941]

 • Hoover Library : Vault : 2259.9 6710