%{search_type} search results

1,017 catalog results

RSS feed for this result

Online 1. Zhongguo guo min dang zai hai wai ge di dang bu shi liao chu gao hui bian [microform] [1961]

 • Hoover Library : Vault : 4738.54 5667.57

Online 2. Shi sou zi liao shi gong fei zi liao mu lu [microform]. [1960]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739

Online 3. Kang zhan zhong de Zhongguo zheng zhi [1957]

 • Hoover Library : Vault : 2991 1365

Online 4. Gong fei zhong yao zi liao hui bian. Xu bian [1953]

 • Hoover Library : Vault : 4292.06 5667 1953 PART 1

Online 5. Guan yu hua fen nong cun jie ji cheng fen de jue ding [microform] / Zhong yang ren min zheng fu zheng wu yuan bian [1950]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739

Online 6. Guangdong tu di gai ge fa ling hui bian [microform] [1950]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739

Online 7. Zhongguo shao nian er tong dui gong zuo shou ce [microform] [1950]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739

Online 8. Wu chan jie ji ge ming yu pan tu Kaociji [microform] [1949]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739

Online 9. Zheng xie wen xian [microform] [1946]

 • Hoover Library : Vault : 4890.22 7502

Online 10. Zhongguo gong chan dang fei chang wei yuan hui zheng zhi jue yi an [microform] : (yi jiu si si nian wu yue yi ri Fei chang wei yuan hui di yi ci hui yi tong guo) [1944]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739

Online 11. Guan yu tong yi kang Ri gen ju di dang de ling dao ji tiao zheng ge zu zhi jian guan xi de jue ding [microform] : (Zhonghua Minguo 31 nian 9 yue 1 ri Zhong gong zhong yang zheng zhi ju tong guo) [1942]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739

Online 12. Jin Ji Lu Yu bian qu fa ling hui bian [microform] [1942]

 • Hoover Library : Vault : 4661.95 1121

Online 13. Ba lu jun bai tuan da zhan te ji [microform] [1941]

 • Hoover Library : Vault : 4292.9 8482.86

Online 14. Guang hui sheng li de san nian [microform] = [Three years of glory and victory] [1940]

 • Hoover Library : Vault : 2991.1 9972

Online 15. Xin min zhu zhu yi de zheng zhi yu xin min zhu zhu yi de wen hua [microform] [1940]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739

Online 16. Zhongguo gong chan dang shi lue [microform] [1940]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739

Online 17. Ji nan di yi qu di wu ci quan qu xing zheng hui yi an [microform] : (er shi ba nian jiu yue shi liu ri zhi er shi ri) [1939]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739

Online 18. Mao Zedong yu zhong yang she deng ji zhe tan hua [microform] [1939]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739

Online 19. Zhong gong liu zhong quan hui jue yi he xuan yan [microform] [1939]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739

Online 20. Dang de jian she [microform] [1938]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739