%{search_type} search results

24 catalog results

RSS feed for this result

Online 1. Qi wang yu jian yi : "Er zhong quan hui" ping lun zhuan ji xu ji [1970]

 • Hoover Library : Stacks : 4738.38 5667.41
 • Hoover Library : Vault : 4738.38 5667.41

Online 2. Zhongguo gong chan dang fa qi ren fen lie shi liao : jie chuan Zhong gong dang shi de xu wei : gen ju Minguo nian er nian zhi nian si nian Shanghai hai tian chu ban she xian dai shi liao yi zhi si ce zhai yao [1968]

 • Hoover Library : Vault : 4292.31 0050

Online 3. Wei da ling xiu Mao zhu xi qin zi ling dao de wu chan jie ji wen hua da ge ming xing shi kong qian da hao cheng ji zui da zui da zui da : Qing zhu Zhonghua Renmin Gongheguo cheng li 18 zhou nian lian dui jiang hua cai liao [1967]

 • Hoover Library : Vault : 4292.261 2483.24

Online 4. Guo min dang ba jie wu zhong quan hui [1962]

 • Hoover Library : Vault : 4738.378 2170.1

Online 5. Di fang xuan ju zhi li lun yu shi ji [1958]

 • Hoover Library : Vault : 4740 9230

Online 6. Zhongguo guo min dang hai wai dang wu gai zao fa gui ji yao [1951]

 • Hoover Library : Vault : 4738.54 5667

Online 7. Zhongguo di fang xing zheng zhi du shi lue [1948]

 • Hoover Library : Vault : 4742 2144

Online 8. Yue Gui Min qu chu li di wei chan ye shen yi wei yuan hui [ji] Yue Gui Min qu di wei chan ye chu li ju gong zuo bao gao shu. [1947]

 • Hoover Library : Vault : 2991 2477

Online 9. Zhongguo sheng xing zheng zhi du [1947]

 • Hoover Library : Stacks : 4741 0185
 • Hoover Library : Vault : 4741 0185

Online 10. Di fang zi zhi gong zuo ren yuan shou ce [1946]

 • Hoover Library : Vault : 4740 4434.40

Online 11. Zheng feng wen xian [1946]

 • Hoover Library : Vault : 4292.52 5701B

Online 12. Zong cai di fang zi zhi yan lun [1946]

 • Hoover Library : Vault : 4740 4451

Online 13. Xuan ju wen jian. Di 1 ji [1945]

 • Hoover Library : Vault : 4292.24 7433.37

Online 14. Xin xian zhi de shi shi [1941]

 • Hoover Library : Vault : 4742 1963.1

Online 15. Xin xian zhi de li lun [1940]

 • Hoover Library : Vault : 4742 1963

Online 16. Xun lian fa gui yu ji hua [1940]

 • Hoover Library : Vault : 4738.48 1708.023

Online 17. Zhongguo xian zheng gai lun [1939]

 • Hoover Library : Vault : 4742 2102 V.1

Online 18. Zhongguo di fang zi zhi zhi shi ji yu li lun [1936]

 • Hoover Library : Vault : 4742 2309

Online 19. Hu dang lun wen xuan ji. [1935]

 • Hoover Library : Vault : 2986.1 0900

Online 20. Ge ming li lun yu ge ming gong zuo [microform] [1932]

 • Hoover Library : Vault : 4738.32 4237.2