%{search_type} search results

156 catalog results

RSS feed for this result

Online 1. Bing yun cai liao [microform] : (gong zheng zhi ke yong) [1934]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739

Online 2. Chi wei jun de zheng zhi ke cai liao [microform] [1934]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739

Online 3. Di er pi dong yuan shao xian feng pei he hong jun zuo zhan de di er feng xin [microform] [1934]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739

Online 4. Dui yu mu qian su fan gong zuo yu xiao mie tuan fei tu fei dao fei de jue ding [microform] [1934]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739

Online 5. Fa zhan qun zhong you ji zhan zheng [microform] : (zheng zhi ke jiao cai) [1934]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739

Online 6. Fei dang jun dui zheng zhi gong zuo wen jian [microform]. [1934]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739

Online 7. Gu dong zuo zhan yao dian [microform] [1934]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739

Online 8. Guan yu dang de zu zhi gong zuo gei ge ji dang bu ji tu ji dui de yi feng xin [microform] [1934]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739

Online 9. Guan yu hong wu yue dong yuan de xuan chuan jiao yu gong zuo ji hua [microform] [1934]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739

Online 10. Guan yu jiu yue fen de zhong xin gong zuo [microform] : fu: Fen sui wu ci wei jiao xuan chuan da gang [1934]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739

Online 11. Guan yu kai zhan fan jing huang tao pao yu bei guan shi wang de dou zheng de bao gao da gang [microform] : (gong dang de zhi bu mei xiao zu hui tao lun zhi yong) [1934]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739

Online 12. Guan yu you ji dui gong zuo [microform] [1934]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739

Online 13. Ji nian Ningdu bao dong kai zhan qun zhong de wa jie bai jun gong zuo [microform] : wu fen zhong bao gao da gang [1934]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739

Online 14. Shengli dang tuan xian wei "wei zi you wei tu di wei Suwei'ai zheng quan" gao quan xian gong nong qun zhong shu [microform] [1934]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739

Online 15. Wa jie di jun gong zuo jie po di ren qi pian xuan chuan [microform] : gei ge qu wei xuan chuan bu de zhi shi [1934]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739

Online 16. Wo men de sheng li yu wo men de ren wu [microform] : (zheng zhi ke cai liao) [1934]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739

Online 17. Xuan chuan gu dong zhong xin gong zuo [microform] [1934]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739

Online 18. Zhongguo ge ming wen ti [microform] : (zheng zhi chang shi jiang yi) [1934]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739

Online 19. Zhongguo ren min dui Ri zuo zhan de ji ben gang ling ; Zhongguo min zu wu zhuang zi wei wei yuan hui dui Ri zuo zhan xuan yan [microform] [1934]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739

Online 20. Zui jin bu dui zhong de xuan chuan dong yuan yao dian [microform] [1934]

 • Hoover Library : Vault : 2987 1739