%{search_type} search results

1,008 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

2. Ayatollah Khomeini through the lens of the Iran-Iraq War [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS318.84 .K48 T39 2023

3. British cultural diplomacy in South Africa, 1960-1994 [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DA47.9.S6 F43 2023

4. Destructive coordination, Anfal and Islamic political capitalism : a new reading of contemporary Iran [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS79.718 .V34 2023

5. Gurīz az vaṭan : khāṭirāt-i khurūj (Āz̲ar 1362 - Day 1363) [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : CT1888.N557 A3 2023

6. Politika vlád Margaret Thatcherové vůči střední Evropě [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DA47.9.E852 S65 2023

7. Rivāyatʹhāyī az zindagī va rūzgār-i shahrvandān-i Īrān : rūzmarragī dar zamān-i ranjʹhā [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS318.839 .K348 2023

8. There will be fire : Margaret Thatcher, the IRA, and two minutes that changed history [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HV6433 .G713 C377 2023

9. The British left and the defence economy : rockets, guns and kidney machines, 1970-83 [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DA589.7 .M35 2022

10. Iranian strategic influence : information and the culture of resistance [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS318.83 .R58 2022

11. Le jour où le monde a tourné [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DA591 .T47 P47 2022

12. Margaret Thatcher : construction d'une image politique [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DA591 .T47 G65 2022

13. al-Siyāsah al-khārijīyah lil-Jumhūrīyah al-Islāmīyah al-Īrānīyah : dirāsah fī al-mabādiʼ wa-al-naẓarīyāt, 1979-1991 M [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS318.83 .Y37 2022

14. Social policy in Iran : main components and institutions [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HN670.2 .A8 S64 2022

15. ʻAdālatʹkhānah va vīrāngarānash [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS318.8 .M57 2021 V.1

16. Az vizārat tā iʻdām : Ṣādiq Quṭbʹzādah [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS318.84 .G468 T39 2021

17. Charkhish-i nukhbagān-i qudrat dar Īrān 1357-1398 = Circulation of power elite in Iran 1979-2019 [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : JC273 .S25 2021

18. Global 1979 : geographies and histories of the Iranian Revolution [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS318.815 .G56 2021

19. Īrān va Iyālāt-i Muttaḥidah : nigāhī az darūn-i guz̲ashtahʹī shikast khvurdah va masīrī bih sū-yi muṣāliḥah [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : E183.8 .I55 M829165 2021

20. Jāmiʻahʹshināsī-i siyāsī-i Īrān : talāshʹhā-yi chihil sālah-ʼi millat va dawlat, 1357 tā 1397 = Political sociology of Iran, 1979-2019 [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS318.825 .J35 2021