%{search_type} search results

22 catalog results

RSS feed for this result

1. [Sravnitelʹnyĭ sintaksis slavi͡anskikh literaturnykh i͡azykov [1990 - ]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 063.72 .B889SP V.289

4. Slavi͡anskie i͡azyki [1963]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 491.8 .N154 ED.2A

6. Obrazovanie i͡azyka vostochnykh slavi͡an. [1962]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 491.7 .F482

7. Strukturno-tipologicheskie issledovanii͡a; sbornik stateĭ. [1962]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 404 .M728

8. Trudy po belorusskomu i drugim slavi͡anskim i͡azykam [1962]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 491.804 .K18

9. Voprosy obrazovanii͡a vostochnoslavi͡anskikh nat͡sionalʹnykh i͡azykov [1962]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 491.804 .A312

10. Lokativ v slavi͡anskikh i͡azykakh [1961]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 491.8 .T675

12. [Zakon sudnyĭ li͡udem [1961]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 340.0947 .A313T V.1

13. I͡Azykovoe rodstvo slavi͡anskikh narodov (na materiale slovari͡a) [1960]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 491.8 .K45I

15. Slavyaiskoe yazykoznanie : sbornik statei [1959]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 491.804 .S632

17. Tvoritelʹnyĭ padezh v slavi͡anskikh i͡azykakh [1958]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 491.8 .B531T

18. Slavi͡anskie i͡azyki [1956]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 491.8 .K81

19. Bibliograficheskiĭ ukazatelʹ literatury po russkomy i͡azykoznanii͡u s 1825 do 1880 god. [1954 - 1959]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 016.4917 .A313 V.1

20. Voprosy slavi͡anskogo i͡azykoznanii͡a. [1954 - ]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 491.7 .A313 V.5-7