%{search_type} search results

42 catalog results

RSS feed for this result

1. Chūgoku nōson kankō chōsa [1941]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 612.22 C62 V.1

2. Komugi no seisan, shōhi, hanbai to sono jihen zengo no hendō : Santōshō Kōmitsu-ken, Chintao-shi Kō-ken nōson chōsa seiseki o chūshin to shite [1937]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 616.3 H44

3. Fukken zenshō Chōsakyoku Hōseika Daiikko chōsa minji kanshū jōmoku : ?? kankei [1939]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 322.22 H82F

4. Hebei Sheng Xingtai Xian Qixing He fu jin shui guan xing zi liao [1942]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 3039.814 3814

5. Jungi-ken Sai-son jūshichiko nōka sentaku kobetsu kakei chōsa. [1940 ... 1949]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 612.221 H82J

6. Jungi-ken Sai-son ni okeru shitsumon ōtō [microform]. [1941]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Request for use in East Asia Library : 612.221 H82JT

7. Jungi-ken Sai-son ni okeru shitsumon ōtō [microform] : kosaku [1941]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Request for use in East Asia Library : 612.221 H82JKO

8. Kahokushō Hoteidō kakuken kenshi ni okeru tochi kankei mokuroku [1940]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 612.221 H82KH

9. Kahokushō Jungi-ken Sai-son kazoku seido ni kansuru shitsumon ōtō [microform]. [1941]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Request for use in East Asia Library : 612.221 H82

10. Kahokushō Jungi-ken Sai-son nōson kinʼyū oyobi torihiki ni kansuru shitsumon ōtō [microform]. [1941]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Request for use in East Asia Library : 612.221 H82JN

11. Kahoku-shō Jungi-ken Sai-son sonraku ni kansuru shitsumon ōtō [microform] : tsuketari Kitō kaku-ken gōryō kitei, Jungi-ken dai 1 keiku dai 4 gōbō senji gōkōjo 30-nendo saishutsu yosansho [1941]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Request for use in East Asia Library : 612.221 H82JS

12. Kahokushō Kakurokuken denpu keisan setsumeisho [1940]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 345.2221 H82K

13. Kahokushō Keiko Keihō tetsudō ensen tochi kankō gaikyō chōsa hōkoku [microform]. [1940]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Request for use in East Asia Library : 612.221 H82K

14. Kahokushō Shinkaidō kakuken kenshi ni okeru tochi kankei mokuroku [1939]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 612.221 H82KS

15. Kankō chōsa kenkyū kōmoku [1940]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 361.7 H82

16. Pekin Shinminkai Seikō Jikkenku [1940]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 302.221 H82

17. Nōka keizai chōsa hōkoku [microform]. Shōwa 13-nendo : Hōjun-ken Senshō-chin Beishōson [1940]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Request for use in East Asia Library : 612.221 MI37N 1938-1939

18. Nōka keizai chōsa hōkoku. Shōwa 15-nendo [microform] : Shōtoku-ken daijikku Bukanson [1942]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Request for use in East Asia Library : 612.221 MI37NB 1940

19. Ranjō-ken Jihokusai-son ni okeru shitsumon ōtō [microform]. [1941]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Request for use in East Asia Library : 612.221 H82R

20. Santōshō kakuken kenshi tochi kankei jikō mokuroku [1940]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 612.221 H82S

21. Santō-shō Rekijō-ken Reisuikō-sō ni kansuru shitsumon ōtō [microform] : sonraku [1941]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Request for use in East Asia Library : 612.221 H82SR

22. Santō-shō Rekijō-ken Reisuikō-sō ni kansuru shitsumon ōtō : sonraku [1941]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 612.221 H82SR

23. Santōshō Rekijō-ken Reisuikō-son [microform] : Kahokushō Ranjō-ken Jihokusai-son : kosaku : kobetsu chōsahyō. [1941]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Request for use in East Asia Library : 612.221 H82SK

24. Shōtoku kenjō fukin ni okeru gunshō fuzai jinushi ni tsukite [1940]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 612.221 H82H

25. Shōtoku kenjō fukin ni okeru gunshō fuzai jinushi ni tsukite [microform]. [1940]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Request for use in East Asia Library : 612.221 H82H

26. Kahoku-shō Ranjō-ken Jihokusai-son kōso kōka : tsuketari, Ranjō-ken kōso kōka shiryōshū, Minkoku 29-nendo Ranjō-ken chihō sai[nyū] yosanhyō. [1941]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 345.2221 H82KK

27. Kahoku-shō Keikan Seitai Tetsudō ensen tochi kankō gaikyō chōsa hōkoku [1940 -]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 612.221 H82KK V.1-2

28. Kahoku-shō Keikan Seitai Tetsudō ensen tochi kankō gaikyō chōsa hōkoku [microform]. [1940 -]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Request for use in East Asia Library : 612.221 H82KK

29. Kahoku-shō Keiko Keihō Tetsudō ensen tochi kankō gaikyō chōsa hōkoku [1940]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 612.221 H82K

30. Hokushi nōson gaikyō chōsa hōkoku [1939 -]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 612.221 MI37G V.1

31. Hokushi nōson gaikyō chōsa hōkoku [microform] [1939 -]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Request for use in East Asia Library : MICRO 00026 REEL 25

32. Nōka keizai chōsa hōkoku. Shōwa 14-nendo [microform] : Hōjun-ken Senshō-chin Beishōson [1941]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Request for use in East Asia Library : 612.221 MI37N 1939

33. Nōka keizai chōsa hōkoku, Shōwa 14-nendo [microform] : Kakuroku-ken daini-ku Mason [1940]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Request for use in East Asia Library : 612.221 MI37NA 1939

34. Santō-shō Rekijō-ken Reisuikō-sō kazoku seido ni kansuru shitsumon ōtō. [1941]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 612.221 H82SS

35. Kahoku-shō Ranjō-ken Jihokusai-son kosaku kankei jikō shitsumon ōtō : tsuketari, Jihokusai-son sonmin jūtaku kukaku shōzu, Jihokusai-son shoyū tochi kukaku shōzu. [1941]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 612.221 H82RK

36. Hokushi kankō chōsa. Shiryō no bu. dai 1-114-shū. [1941 -]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 612.22 C62A V.1:PT.1-2,V.56:PT.2

37. Mōkyō bokuya chōsa hōkoku [1940]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 292.26 MI37B

38. Nōka keizai chōsa hōkoku. Shōwa 13-nendo : Hōjun-ken Senshō-chin Beishōson [1940]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 612.221 MI37N 1938

39. Nōka keizai chōsa hōkoku. Shōwa 14-nendo : Hōjun-ken Senshō-chin Beishōson [1941]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 612.221 MI37N 1939

40. Pekin Shinminkai Seikō Jikkenku [microform]. [1940]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Request for use in East Asia Library : 302.221 H82

41. Rekijō-ken Reisuikō-sō ni okeru shitsumon ōtō. [1941]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 612.221 H82RR V.1-3

42. Santō-shō Rekijō-ken Reisuikō-sō nōson kinʼyū oyobi torihiki ni kansuru shitsumon ōtō. [1941]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 612.221 H82SN

Articles+

Journal articles, e-books, & other e-resources

Guides

Course- and topic-based guides to collections, tools, and services.