%{search_type} search results

18 catalog results

RSS feed for this result

1. Cihu xiao si : Jiang Jingguo xian sheng shou fu ling yi yue ji [1976]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS778 .C55 C44215 1976

2. Cong ni jing zhong zhan sheng ni jing [1965]

 • East Asia Library : Chinese Collection : AC150 .C54
 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 2269 4426.23

3. Dian di zai xin tou [1976]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS778 .C54 A34

4. Gan nan yu Song Hu zha ji = Chiang Ching-kuo's notes in Southern Jiangxi and Shanghai [2009]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS793 .K4 C5215 2009 V.1

5. Jiang gu zong tong Jingguo xian sheng 76 ji 77 nian yan lun ji. [1988]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.82.C437 A255 1988

6. Jiang Jingguo hui yi lu [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.82 .C437 A3 2011

7. Jiang Jingguo ri ji (1925-1949) = JiangJinguo diary [2010]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.82 .C437 A3 2010

8. Jiang Jingguo shou zha (Minguo 39 nian - 52 nian) [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.82 .C437 A4 2015

9. Jiang Jingguo shu xin ji : yu Song Meiling wang lai han dian = Chiang Ching-kuo's telegram correspondence with madame Chiang Kai-shek [2009]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.82 .C437 A4 2009 V.1

10. Jiang Jingguo xian sheng lun zhu zha ji [1980]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.82 .C437 A251

11. Jiang zong tong Jingguo xian sheng qi shi si nian yan lun ji [1986]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.82.C437 .A256 1986

12. Jiang zong tong Jingguo xian sheng qi shi wu nian yan lun ji [1987]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.82.C437 A252 1987

13. Jiang zong tong Jingguo yan lun xuan ji [1980 - 1988]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.82 .C437 A321 V.1

14. Jin bu di zhi zhen : Jiang gu zong tong Jingguo xian sheng jia yan xuan cui [1988]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.82.C437 A53 1988

15. Ling shuang xue er mi jin [1978]

 • East Asia Library : Chinese Collection : BJ1599 .C5 L45

16. Nan wang de yi nian : qi shi sui sheng ri you gan [1980]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.82 .C437 A32

17. Xiang li shi jiao dai : Jiang Jingguo zi shu [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.82 .C437 A35 2012

18. Xin shi ye [1943]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS793 .K51 C5 1943

Articles+

Journal articles, e-books, & other e-resources
Articles+ results include