%{search_type} search results

5 catalog results

RSS feed for this result

1. Xing bian fu min yu an lin, mu lin, fu lin guan xi yan jiu = Xingbian fumin yu anlin mu lin fulin guanxi yanjiu [2014]

  • East Asia Library : Chinese Collection : HC428 .M363 H495 2014

2. Kua jie min zu wen ti yu bian jiang zhi li yan jiu = Kuajie minzu wenti yu bianjiang zhi li yan jiu [2015]

  • East Asia Library : Chinese Collection : DS730 .L5983 2015

3. Chong su yan bian jing ji di li yu fa zhan ji zhi : yi Dian xi bian jing di qu wei li = Reshaping economic geography and reconstructing economic development of border areas in China [2015]

  • East Asia Library : Chinese Collection : HC428 .Y8 L5688 2015

4. Gu dai bian jiang min zu yu zhong yang ji zhu Xia zhi guan xi [2016]

  • East Asia Library : Chinese Collection : DS730 .P48 2016

5. Zhongguo jin dai bian jiang min zu yan jiu de fang fa yu li lun [2016]

  • East Asia Library : Chinese Collection : DS730 .Z45 2016