COVID-19 update
Stanford Libraries e-resources are available to support you during remote instruction.
Physical access to library materials and locations remain closed at this time. read more

%{search_type} search results

74 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Da Yuan shi yu xin Qing shi : yi Yuan dai he Qing dai Xizang he zang chuan Fo jiao yan jiu wei zhong xin = "The great Yuan history" and "the new Qing history" : studies on Tibet and Tibetan Buddhism during the Yuan and Qing dynasties [2019]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS752.3 .S446 2019

2. Menggu di guo shi ye xia de Yuan shi yu dong xi wen hua jiao liu = Studies on the history of Yuan dynasty and trans-eurasian culture exchanges from the perspective of Mongol world empire [2019]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS752 .Q2588 2019

3. Hao Jing ji jiao kan jian zhu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2694 .H36 Z8536 2018 V.1

4. Make Boluo yu Yuan dai Zhongguo : wen ben yu li su [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : G370 .P9 M3953 2018

5. Yuan za ju san jie duan ban ben zhi bian yi yan jiu [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2355 .C46 2015

6. Song Yuan shi xue zhuan xing yan jiu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2323 .W357 2018

7. "Yuan kan za ju san shi zhong" zhi tong su xing yan jiu [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2384 .S86335 2017

8. Yuan dai bai hua bei ji lu [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS752 .C35 2017

9. "Yuan shi" ming ci shu yu Han Meng dui zhao ci dian [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL407 .Y828 2015 V.1

10. Tu xiang, wen xian yu wen hua shi : you mu zheng zhi de ying xiang = Tuxiang wenxian yu wenhuashi : youmu zhengzhi de yingxiang [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS730 .C444 2017

11. Yuan Xiyu ren Hua hua kao [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS752 .C445 2016

12. Yuan Ming Han yu wen xian mu lu [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL1079 .Y836 2013

13. Chong xin jiang shu Meng Yuan shi [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS752 .C4666 2016

14. Yuan za ju ben shi kao = Yuanzaju benshi kao [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2384 .L65 2017

15. Yuan ju kao lun = Yuan ju kao lun [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2355 .D466 2017

16. Liao Jin Yuan shi qi bei fang Han ren shang ceng min zu xin li yan jiu [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : GN270 .F843 2016

17. Nan ju liu shi zhong qu yan jiu [1995]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2354.6 .H83 1995

18. Zheng zha de di guo : Yuan yu Ming = The troubled empire : China in the Yuan and Ming dynasties [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS735 .H34 2016

19. Yuan shi [1993]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS752 .S8525 1993

20. Wei yu bi mo qing you zai : Zhao Mengfu zhuan [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2966 .U285 W45 2016