COVID-19 update
Stanford Libraries are closed per the Bay Area shelter in place orders.
Access to e-resources and remote reference remain available. read more

%{search_type} search results

50 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Da Yuan shi yu xin Qing shi : yi Yuan dai he Qing dai Xizang he zang chuan Fo jiao yan jiu wei zhong xin = "The great Yuan history" and "the new Qing history" : studies on Tibet and Tibetan Buddhism during the Yuan and Qing dynasties [2019]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS752.3 .S446 2019

2. Menggu di guo shi ye xia de Yuan shi yu dong xi wen hua jiao liu = Studies on the history of Yuan dynasty and trans-eurasian culture exchanges from the perspective of Mongol world empire [2019]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS752 .Q2588 2019

3. Make Boluo yu Yuan dai Zhongguo : wen ben yu li su [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : G370 .P9 M3953 2018

4. Koryŏ toŭp kwa Tong Asia toŭp ŭi pigyo yŏn'gu [2017]

 • East Asia Library : Korean Collection : DS912.27 .K564 2017

5. Monggol cheguk ŭi soet'oe wa Kongmin Wang sidae [2018]

 • East Asia Library : Korean Collection : DS912.382 .K66 Y53 2018

6. Yuan dai bai hua bei ji lu [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS752 .C35 2017

7. "Yuan shi" ming ci shu yu Han Meng dui zhao ci dian [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL407 .Y828 2015 V.1

8. Tu xiang, wen xian yu wen hua shi : you mu zheng zhi de ying xiang = Tuxiang wenxian yu wenhuashi : youmu zhengzhi de yingxiang [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS730 .C444 2017

9. Yuan Xiyu ren Hua hua kao [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS752 .C445 2016

10. Chong xin jiang shu Meng Yuan shi [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS752 .C4666 2016

11. Liao Jin Yuan shi qi bei fang Han ren shang ceng min zu xin li yan jiu [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : GN270 .F843 2016

12. Zheng zha de di guo : Yuan yu Ming = The troubled empire : China in the Yuan and Ming dynasties [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS735 .H34 2016

13. Yuan shi [1993]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS752 .S8525 1993

14. Wei yu bi mo qing you zai : Zhao Mengfu zhuan [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2966 .U285 W45 2016

15. Tang Song Yuan Dong Ya guan xi yan jiu [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS518.14 .Z4369 2016

16. Yuan dai ren ming da ci dian [2016]

 • East Asia Library : Reference : DS752.5 .Y825 2016

17. Xue xiao, fa lü, di fang she hui : Song Yuan de xue chan jiu fen yu zheng song [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNN284 .L55 2016

18. Yuan dai sou qi lu [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS752 .Y7475 2016

19. Yuan dai yi shi zhu xing : cha tu zhen cang ben [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS752.3 .H3693 2016

20. Cong Menggu dao da Qing : you mu di guo de jue qi yu cheng xu [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS752 .O53 2016