%{search_type} search results

200 catalog results

RSS feed for this result

1. Qu fa yuan xiang gao : Ri zhi Taiwan si fa zheng yi guan de zhuan xing = Go to court : the transformation of "Judicial Consciousness" in Taiwan under Japanese rule [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP12 .W36 2017

2. Taiwan di qu yu da lu di qu ren min guan xi tiao li ji shi xing xi ze jie shi hui bian [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP303 .T337 2017

3. Taiwan di qu yu da lu di qu ren min guan xi tiao li ji liang an li ci xie yi (han Xianggang Aomen guan xi tiao li) [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP302.9 .A33 2016

4. Chen Yisong hui yi lu. Zhan hou pian. Fang zhan liang an bo tao lu [2015]

 • East Asia Library : On order : (no call number)

5. Taiwan fa lü xian dai hua li cheng : cong "nei di yan chang" dao "zi zhu ji shou" = Process of legal modernization in Taiwan : from "the extension of mainland" to "independent reception" [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP12 .W364 2015

6. Xuan ze mian dui Zhongguo de zhi du : Weng Songran zai Zhong Gang Tai zhi jian de si xue li cheng yu zhu shu yan jiu [2014]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP11 .W4 L552 2014

7. Zhi fa suo si : Chen Ruiren jian cha guan de si gai zha ji [2014]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP46.8 .C465 2014

8. Da lu shi wu fa gui hui bian [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP302.9 .A28 2013

9. Meng dong, di shan yu tu po : Zhonghua Minguo yu quan fa zhan shi (1912-1982) [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP334 .C44 2013

10. Min fa wu quan [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP63 .M36127 2013

11. Hu zheng bai nian hui gu [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP185.6 .H925 2012

12. Taiwan di qu fa zhi jin cheng de ge an kao cha : yi "Bian jia bi an" de shi ji shen pan wei shi jiao [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP46.8 .L66 2012

13. Guo li Taiwan da xue fa lü xue yuan yuan shi (1928-2000) : Tai da fa xue jiao yu de hui gu = A history of National Taiwan University College of Law [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP5.4 .T35 W36 2011

14. Taiwan di qu yu da lu di qu ren min guan xi tiao li ji liang an li ci xie yi [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP302.9 .A33 2011

15. Taiwan min fa yu Riben zhai quan fa zhi xian dai hua [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP49 .C47 2011

16. Zhonghua Minguo xian fa [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP207 .X539 2011

17. Dong Xiangfei da fa guan hui yi lu : xi shu wu shi nian gong wu sheng ya [2010]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP11 .D66 A3 2010

18. Taiwan dai shu de li shi kao cha [2010]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP160 .W85 2010

19. Da lu di qu ren min lai Tai (she hui jiao liu lei) xiang guan fa gui hui bian [2009]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP303 .A335 2009

20. Jiu shi qi nian li fa yuan xing shi si fa yuan da fa guan tong yi quan shi lu [2009]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNP160.7 .J53 2009