%{search_type} search results

23 catalog results

RSS feed for this result

1. Gong chan guo ji, lian gong (bu) yu Yan'an shi qi de Zhong gong zhong yang xue shu yan tao hui lun wen ji [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HX13 .G6643 2015

2. Ling dao quan yu hua yu quan : "yan se ge ming" yu wen hua ba quan : Zhongguo hua yu quan yan jiu zhi er = Discourse power and leadership : "color revolution" and cultural hegemony [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HX418.5 .S36 2015

3. Zhi guo li zheng : xin li nian, xin si xiang, xin zhan lue [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HX418.5 .S4343 2016

4. Makesi zhu yi yu Zhongguo bai nian bian qian [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HX418 .S437 2011

5. Zunyi hui yi yu Makesi zhu yi Zhongguo hua [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HX418.5 .Q345 2010

6. She hui zhu yi he xin jia zhi guan yu Zhonghua zhan lüe wen hua : di 3 jie Zhonghua zhan lue wen hua lun tan wen ji [2010]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HX418.5 .Z58855 2009

7. Zhongguo de li chang : xian dai hua yu she hui zhu yi [2009]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HX416.5 .S434 2009

8. He xie she hui yu she hui jian she = Harmonious society and social construction [2008]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HX418.5 .H49 2008

9. "Gong chan guo ji, Lian gong (Bu) yu Zhongguo ge ming" guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji [2006]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HX418 .G635 2004

10. Tanju Yu Rim ŭi sasang kwa Tongnip Nonongdang : anak'ijŭm haksul taehoe [2005]

 • East Asia Library : Korean Collection : HX948 .T35 2005

11. Teikoku o ute : Heiminsha 100-nen Kokusai Shinpojūmu [2005]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HX413 .U44 2005

12. She hui zhu yi : li lun yu shi jian [2001]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HX13 .A3 S44 2001

13. Quan guo di 3 ci Deng Xiaoping jian she you Zhongguo te se she hui zhu yi li lun yan tao hui wen ji [1997]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HX418.5 .C4972 1996 V.1

14. Zhongguo she hui zhu yi xian dai hua jian she di qi dian : ji nian ba da si shi zhou nian xue shu tao lun hui lun wen xuan [1997]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HX418.5 .C586 1997

15. Makesi zhu yi yu ru xue [1996]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HX73 .M3235 1996

16. Gai ge bian zheng fa [1994]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HX416.5 .G25 1994

17. Di qi ci dai biao da hui qian di gong chan guo ji [1993]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HX11.I5 T55 1993

18. "Min zhu ji zhong pai" he "gong ren fan dui pai" wen xuan [1984]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HX313 .M564 1984A

19. Sahoejuŭi kaehyŏk kwa Hanbando : che 3-hoe Haksul Tanch'e Yŏnhap Simp'ojium [1990]

 • East Asia Library : Korean Collection : HX313.5 .H35 1990

20. Jia qiang zhi zheng dang di jian she : Quan guo dang xiao dang jian jiao xue di er ci jing yan jiao liu hui wen ji [1982]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HX418.5 .C45 1988

21. Jian she you Zhongguo te se di she hui zhu yi di zhe xue si kao : quan guo dang xiao di si jie zhe xue nian hui lun wen xuan [1984]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HX418.5.C48 C33

22. Guo ji gong yun shi lun wen ji : ji nian Makesi shi shi yi bai zhou nian [1983]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HX21 .K865 1983

23. Makesi di xue shuo yong fang guang mang : ji nian Makesi shi shi yi bai zhou nian [1983]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HX39.5 .M236 1984