%{search_type} search results

45 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Ankoku seiji wa yomigaeru : Chian ijihō kara dankihō e. [1952]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 326.8 A49

2. B C-kyū senpan no jissō o kataru [1952]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 329.48 Z1

3. Habōhō to ika ni tatakau ka. [1952]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 326.8 H29

4. Hakai katsudō bōshi hōan hantai tōsō no sekinin ni tsuite [1952]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 326.8 N71H

5. Jurisuto [1952 -]

 • East Asia Library : Current periodicals : (no call number)
 • East Asia Library : Japanese collection : K24 .J87 NO.1574-1578 2022
 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 320.5 J97 NO.1229 2002:SEPT. SUPPL
 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 320.5 J97 NO.1322-1325 2006:NOV.-DEC
 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : K24 .J87 NO.1549-1552 2020

6. Kenpō : tōmen no shomondai to kaiseijō no ronten [1952]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 323.4 O24

7. Kokusaihō no kōsokuryoku no konkyo ni kansuru kenkyū. [1952]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 329 O14

8. Hōseishi kenkyū. [1951 -]

 • East Asia Library : Japanese collection : K24 .H674 NO.72 2022
 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : (no call number)
 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 322.059 H91 NO.56 2006
 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : K24 .H674 NO.68 2018

9. Kaisei shinpō kabushiki kaisha jitsumushi [1951]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 325.24 I96

10. Doboku jiken shiryō [1950]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 327.8 G43

11. Katei jiken no shinpan to chōtei [1950]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 327.46 I14

12. Mibunhō gairon [1950]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 324.6 A58M

13. Shin hōgaku jiten [1950]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 320.3 H892

14. Kōshoku tsuihōrei no chikujō kaisetsu : tsuketari, kankei hōreishū. [1949]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 329.8 O38

15. Tochi kairyōhō shikōrei, tochi kairyōhō shikō kisoku : tsuketari tochi kairyōhō yōshi setsumei tsūjō [1949]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 328.611 J24

16. Gyōsei jiken soshō nenkan [1948 -]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 323.95 J24 1959-1960

17. Jinmin no hōritsu : gendaishi no nagare no naka de. [1948]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 320.4 N97

18. Kihonteki jinken wa seigenshiuru ka : Hani Goro kōmuinhō hantai tōronshū. [1948]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 323.93 H29

19. Ma shokan ni kansuru shiryo [1948]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 323.93 H82

20. Nihon rinʼya iriaiken ron. [1947]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 324.27 E59

21. Senpo uchikiri to kigyō saiken : kankei hōrei kaisetsu [1946]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 328.1 S46

22. Gunju kaisha kankei hōkishū. [1944]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 328.509 G86

23. Hōritsu to dōtoku to no kankei [1943]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 321.1 U99

24. Minpō sōron [1943]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 324.1 H97

25. Nihon shinzokuhō. [1943]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 324.6 N32

26. Senji rippō daininen : Shōwa 18-nen [1943]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 320.91 N32

27. Umi no kanshūhō = Lo libro de consolat del mar [1943]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 325.5 H55

28. Chūka minkoku minpō : sōsoku [1942]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 324.92 C465

29. Chūka Minkoku kenpō sōan shokō ikensho tekiyōi hen [1942]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 323.62 C64 1942

30. Kōshitsu gokeizaishi no kenkyū [1942]

 • East Asia Library : Japanese collection : (no call number)
 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 323.59 O56 V.1

31. Manshūkoku minpō sōsoku [1942]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 324.92 N84

32. Minpōten ronsō shiryōshū [1942]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 324.02 H92S V.2

33. Nihon koyūhō no hanashi [1942]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 320.4 O36

34. Senji kokusai hōki kōyō [1942]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 329.4 E63

35. Zankō minsekihō kaisetsu [1942]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 324.92 N22

36. Chūka Minkoku Dairiin Saikō Hōin hanrei yōshi : dai 2-hen : saiken (sōsoku) [1941]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 324.4 C46

37. Goningumi kara tonarigumi e [1941]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 322.15 I764

38. Hokushi kankō chōsa shiryō no bu, suiri hen : Pekin-shi Seikō, Kahokushō kyokushūken, kōkaken [1941]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 322.22 H82H

39. Nihon hōgaku no juritsu [1941]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 320.4 A24

40. Shōkawa mondai [1941]

 • East Asia Library : Japanese collection : (no call number)
 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 324.28 I83 V.1

41. Wagi seido no kenkyū [1941]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 327.37 O67

42. Hōritsu jihō. [1929 -]

 • East Asia Library : Current periodicals : (no call number)
 • East Asia Library : Japanese collection : K24 .H67 V.95:NO.5-7 2023
 • SAL3 (off-campus storage) : For use in Green Library : 320.5 H894 V.78:NO.11-13 2006
 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : K24 .H67 V.93:NO.5-7 2021

43. Manshū Minpō. [1925 ... 1988]

 • East Asia Library : Japanese collection : (no call number)
 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : KNN5000 .I86 1942 V.2
 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : (no call number)
 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 324.92 I72 V.2

44. Hōgaku kenkyū. [1922 -]

 • East Asia Library : Current periodicals : (no call number)
 • East Asia Library : Japanese collection : K24 .H643 V.95:NO.9-12 2022
 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 320.5 H81 V.79:NO.7-12 2006
 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : K24 .H643 V.93:NO.9-12 2020

45. Hōgaku Kyōkai zasshi [1884 -]

 • East Asia Library : Current periodicals : (no call number)
 • East Asia Library : Japanese collection : K24 .H6432 V.140:NO.1-4 2023
 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 320.5 H815 V.123:NO.9-12 2006
 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : K24 .H6432 V.138:NO.7-9 2021