%{search_type} search results

64 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Xu Zhimo shu xin xin bian [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2765 .U2 Z48 2017

2. Zhimo ri ji xin bian [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2765 .U2 Z957 2017

3. Yingguo xian dai shi [1928]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : East Asia Big Sets : AC149 .M56 2012 V.961

4. Xu Zhimo san wen chuan bian [2010]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2765 .U2 A165 2010

5. Shan ju xian hua : Xu Zhimo sui bi = Shanjuxianhua : Xuzhimo suibi [2009]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2765 .U2 S53 2009

6. Yun you hai yun [2009]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2765 .U2 Y86 2009

7. Bali de lin zhua : Xu Zhimo hui yi lu [2008]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2765 .U2 B4 2008

8. Ling hun de zi you [2008]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2765 .U2 A6 2008

9. Xin bian Xu Zhimo quan shi = Xinbian Xuzhimo quanshi [2006]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2765 .U2 A63 2006

10. Xu Zhimo qing shu ji [2006]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2765 .U2 X89 2006

11. Xu Zhimo shu xin ji [2006]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2765 .U2 Z488 2006

12. Feilengcui de yi ye : Zhimo de shi [1925]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2765 .U2 F45 2005

13. Zai bie Kangqiao : Xu Zhimo shi ge quan ji [2005]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2765 .U2 Z455 2005

14. Zhen ai yu yong heng : Xu Zhimo yu Lu Xiaoman ai qing ri ji [2004]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2765 .U2 Z648 2004

15. Xu Zhimo [2003]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2765.U2 Z479 2003

16. Xu Zhimo Lin huiyin shi xuan = Xuzhimo Linhuiyin [2003]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2765.U2 A62 2003

17. Xu Zhimo wei kan ri ji (wai si zhong) [2003]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2765.U2 X8 2003

18. Xu Zhimo quan ji : san wen, xiao shuo, shi ji, ri ji [2001]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2765 .U2 A14 2001

19. Xu Zhimo v.s. Lu Xiaoman [2000]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2765.U2 Z475 2000

20. Xiao sa di ren sheng [1993]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2765.U2 H65 1993

21. Ni shi bu shi wo wei yi de lian ren : Xu Zhimo v.s. Lu Xiaoman [1990]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2765.U24 Z493 1990

22. Xu Zhimo shi quan bian = Xuzhimo shi quanbian [1987]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2765.U2 A18 1987

23. Xu Zhimo xuan ji. [1983]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2765.U2 A6 1983

24. Xu Zhimo shi ji. [1981]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2765.U2 A17

25. Xu Zhimo xuan ji. [1981]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2765.U2 A61

26. Xu Zhimo shi wen bu yi [1980]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2765.U2 A6

27. Xu Zhimo Ying wen shu xin ji [1979]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2765.U2 Z53

28. Xiang fei [1978]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2765.U2 A16 1978

29. Xian dai san wen xuan [1977 - 1978]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2623 .H736 V.1

30. Wu si shi dai zuo jia shu xin xuan : fu zhu zhe xiao zhuan [1975]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 5773 1662

31. Xu Zhimo jiang yan ji [1970]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 5785 2940

32. Xu Zhimo xiao yu [1970]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 9159 2940

33. Xu Zhimo quan ji [1969]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 5557 2408.24 V.1

34. Dang dai ming zuo jia san wen ji [1967]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 5558 9222

35. Zhimo san wen xuan ji [1966]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 5557 4040

36. Zhimo ri ji [1961]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 2269 2940.1

37. Yi ge xing qi [1959]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 5557 1264

38. Mei xue zheng chun [1957]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 5557 4125

39. Xian dai xiao pin wen jing xuan [1957]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2622 .X536 1957

40. Bian Kungang [1956]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 5719 2940.1

41. Xu Zhimo shi xuan : [er ji] [1956]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 5557 2400

42. Zhimo shi xuan ji [1955]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 5557 2921

43. Zi pou wen ji [1954]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 5557 2002

44. Xu Zhimo jie zuo xuan [1947]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 5557 2923

45. Xian dai shi liu jia xiao pin [1941]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 5558 8544

46. Xu Zhimo dai biao zuo [1941]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 5557 2452

47. Ai mei xiao zha [1940]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 2269 2940.2

48. Ri ji yu you ji [1939]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 5784 8582

49. Lun pan xiao shuo ji [1936]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 5557 5221

50. Shi [1936]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 5558 0182

51. Jin dai wen xue cong tan [1934]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 5201 4863

52. Guo ling ji [1933]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 5993 2940

53. Ji xu wen xuan [1933]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 5205 3120.03

54. Ming jia ri ji [1933]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 2259.9 0207.23

55. Zhimo de shi [1933]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 5557 4020

56. Luo ye [1932]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 5557 4649

57. Qiu [1932]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 5557 2998

58. Yun you [1932]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 5557 1333

59. Yun you [microform] [1932]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Request for use in East Asia Library : 5557 1333

60. Meng hu ji [1931]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 5557 4122

61. Bai xian [1930 ... 1939]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 5558 2520

62. Bian Kungang : [wu mu ju] [1928]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 5719 2940

63. Bali de lin zhao [1927]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 5557 7222

64. Fei leng cui de yi ye [1927]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 5557 1372