%{search_type} search results

212 catalog results

RSS feed for this result

1. Sun Zhongshan quan ji xu bian [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777 .A2 S8683 2017 V.1

2. Sun Zhongshan quan ji [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777 .A2 2015 V.1

3. Sun Zhongshan Lundun meng nan ji : wo bei Lundun Zhongguo gong shi guan ju ya he shi fang de jing li = Kidnapped in London [2014]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777 .A3127 2014

4. Zhongshan wen xuan [1948]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : East Asia Big Sets : AC149 .M56 2012 V.1552

5. Lundun meng nan ji : wo bei Lundun Zhongguo gong shi guan ju ya he shi fang de jing li = Kidnapped in London [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777 .A312 2011

6. Sun Wen xue shuo [1927]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : East Asia Big Sets : AC149 .M55 2007 V.5022

7. Sun Yixian Lundun bei nan ji [1927]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : East Asia Big Sets : AC149 .M55 2007 V.2906

8. Sun Zhongshan xian sheng yi jiao [1928]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : East Asia Big Sets : AC149 .M55 2007 V.7285:PT.1

9. Sun Wen xuan ji [2006]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777 .A26 2006 V.1

10. San min zhu yi [2003]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777 .A53 2003

11. Jian guo fang lue : jin dai hua Zhongguo da ce hua [1998]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777 .A45 1998

12. Sun Zhongshan wen ji [1997]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777 .A25 1997 V.1

13. Sun Zhongshan wen cui [1996]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777 .A2 C857 1996 V.1

14. Sun Zhongshan ji wai ji bu bian [1994]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.C373 S844 1994

15. Zong li quan ji

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : AC149 .M562 1990 V.90

16. Guo fu quan ji [1989]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777 .A2 1989 V.1

17. Son Bun kōen "Dai Ajia shugi" shiryōshū : 1924-nen 11-gatsu Nihon to Chūgoku no kiro [1989]

 • East Asia Library : Japanese Collection : DS777 .A5 1989

18. Sun Zhongshan xian sheng mo ji. [1986]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Request for use in East Asia Library : DS777 .A4 1986

19. Guo fu quan ji [1981]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777 .A1 1981 V.1

20. Sun Zhongshan quan ji [1981 - 1986]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777 .A2 1981 V.1

21. Guo fu yi jiao da ci dian [1980]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777 .I5 C54

22. Zong li you guan san min zhu yi zhi zhu shu yu yan jiang [1978]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777 .A567 S79 1978

23. San min zhu yi [1977]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777 .A53 1977

24. Yan jiu Zhongshan xian sheng de shi liao yu shi xue [1975]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777 .Y48

25. Guo fu liu sheng [sound recording] : Mian li guo min feng xing san min zhu yi [1973]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Request for use in East Asia Library : 4738.24 1924.1

26. Guo fu quan ji [1973]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777 .A2 1973 V.1

27. Guo fu mo bao [1960]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 2744 3256 V.811/812

28. Guo fu gei Jiang zong tong de qin bi xin [1971]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.31 1904.591

29. Sun Zhongshan xian sheng nian pu

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 2970.3 2754 V.5-6

30. Sun Zhongshan xian sheng yan shuo quan ji [1971]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 2744 3256 V.661

31. Sun Zhongshan xian sheng yan shuo quan ji

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 2970.3 2754 V.7

32. The principle of democracy [1953]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : JC423 .S933 1970

33. Sun Wen xue shuo [1968]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.12 7221

34. Sun Zhongshan xian sheng nian nian lai shou zha [1926]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 2744 3256 V.185

35. Son Bun zenshū [1967]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 312.22 SU71S V.1

36. Guo fu bai nian dan chen ji nian wen yi chuang zuo ji [1966]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 5236.9 6818 V.1

37. Guo fu di fang zi zhi zhi li lun yu shi jian [1965]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.12 5640

38. Guo fu dui Hua qiao de yi jiao [1965]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.25 1954.1

39. Guo fu mo ji [1965]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.25 1928.2

40. Guo fu quan ji [1965]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.10 5476.68 V.1

41. Sun Zhongshan xin si xiang lei bian [1965]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.23 3904

42. Sun Zhongshan zi you min zhu yan lun hui bian [1965]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.24 3904

43. Zhongshan xian sheng de quan mian li yong wai zi zheng ce [1963]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4420.8 2907

44. Zhongshan Lundun bei nan ji [1961]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.25 1961

45. Guo fu quan shu [1960]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.10 1960

46. Guo fu yi jiao : san min zhu yi zong ji [1960]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777 .A53 S86 1960

47. San min zhu yi, the three principles of the people. With two supplementary chapters by President Chiang Kai-shek [1960 ... 1969]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : DS777 .A25

48. Guo fu quan ji [1957]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.10 1957 V.1

49. Guo fu quan ji [microform] [1957]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Request for use in East Asia Library : 4738.10 1957 V.1-6

50. Guo fu zhi bing yu lu [1957]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 8903 1904

51. Sun Zhongshan xuan ji [1956]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.11 1956 V.1

52. Guo fu jiu shi dan chen ji nian lun wen ji [1955 - 1956]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.12 6844 V.1-3

53. Guo fu pi du mo ji [1955]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.25 1928.3

54. Guo fu dui hai wai qiao bao de yi jiao [1954]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.25 1954

55. Guo fu yi jiao ti yao. [1953]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.11 1953

56. The international development of China [1953]

 • Hoover Library : Stacks : HC427 .S952A

57. San min zhu yi wu quan xian fa [1953]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.13 1953

58. Guo fu dui qing nian de yi jiao [1952]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.24 1929.21

59. Guo fu shu xin xuan ji [1952]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.25 1952.1

60. Guo fu yan jiang xuan ji [1952]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.74 1952

61. Han zha [1952]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.25 1952.2 V.1

62. Min quan zhu yi yao yi [1952]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.17 0654

63. Min sheng zhu yi yao yi [1952]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.18 0654

64. San min zhu yi gai yao [1952]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.14 1946A

65. San min zhu yi : jie ben [1952]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.14 1952.1

66. Zong li yu zong cai zhong yao wen dian chu ji [1952]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.25 1952

67. Guo fu guan yu ping jun di quan yan lun zhai lu. [1951]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4395 1904.68

68. Shi ye ji hua [1951]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.192 1951

69. Xuan yan [1951]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.23 1951

70. Zhongguo cun wang wen ti. [1951]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.23 1928A

71. Zong li shou zhuan san min zhu yi. [1951]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.15 1951

72. Zong li yi jiao lei bian [1951]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.11 1951

73. Guo fu quan ji [1949]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.10 1949 V.1

74. Tu di gai ge wen ti lun cong [1948]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4395 1904

75. Zhongshan wen xuan [1948]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.11 1948

76. Guo fu ge ming yuan qi xiang zhu [1947]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.191 1947

77. San min zhu yi [1947]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.13 1947

78. San min zhu yi [1947]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.13 1947.1

79. Zhongshan xian sheng quan ji [1947]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.10 1947

80. Guo fu guan yu xian fa xian zheng zhi yi jiao [1946]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.21 1946

81. Min quan chu bu zhai yao [1946]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.193 1946

82. San min zhu yi gai yao [1946]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.14 1946

83. San min zhu yi yu nan nü ping quan [1946]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.24 1946

84. Sanmin shugi [1946]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.13 1946

85. Zhongguo ge ming shi [1946]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 2960 1904

86. Zong li di fang zi zhi yi jiao [1946]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.24 1946.1

87. Zong li guo fang shi nian ji hua shu [1946]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.192 1946

88. Zong li yi jiao ji yao : 7 pian fu zi zhuan [1946]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.11 1940A

89. Sun Yixian Lundun bei nan ji [1945]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.31 1904.37

90. Sun Yixian Lundun bei nan ji [microform] [1945]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Request for use in East Asia Library : 4738.31 1904.37

91. Sun Zhongshan she hui zhu yi tan [1945]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.24 1945

92. Sun Zhongshan xian sheng xuan ji [1945]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.11 1945

93. Sun Zhongshan xian sheng xuan ji [microform] [1945]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Request for use in East Asia Library : 4738.11 1945

94. Zong li yi jiao she hui bu men ji yao [1944]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.11 1944

95. Zhong yao yan jiang [1943]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.24 1943

96. Zong li yi jiao jiao ben. [1943]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.11 1943

97. Zong li yi jiao quan ji [1943]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.10 1943

98. Guo fu yi jiao lei bian : san ji [1942]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.11 1942

99. San min zhu yi [1942]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.13 1942

100. Zhi nan xing yi xue shuo bie ji [1942]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.191 1942