%{search_type} search results

18 catalog results

RSS feed for this result

1. Zong li you guan san min zhu yi zhi zhu shu yu yan jiang [1978]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777 .A567 S79 1978

2. San min zhu yi [1977]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777 .A53 1977

3. Guo fu liu sheng [sound recording] : Mian li guo min feng xing san min zhu yi [1973]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Request for use in East Asia Library : 4738.24 1924.1

4. Son Bun zenshū [1967]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 312.22 SU71S V.1

5. Guo fu yi jiao : san min zhu yi zong ji [1960]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777 .A53 S86 1960

Online 6. San min zhu yi du ben [1938]

 • Hoover Library : Vault : 4738.15 0430

7. Dang yi ji yao. [1930]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.10 1930B

8. Zhongshan xian sheng suo shuo de gu shi [1930]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.15 1151

9. Min sheng zhu yi [1927]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.18 1904

10. Sun Zhongshan zui hou yan jiang ji [1927]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.24 1927

11. Zhongguo guo min dang dang yuan zai xuan chuan gong zuo shang dui yu jie ji dou zheng ying qu de tai du [1927]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.15 5667.56

12. Sun Zhongshan xian sheng yi jiao [1926]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.10 1926 V.2

13. Sun Zhongshan xian sheng yi jiao [microform] [1926]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Request for use in East Asia Library : 4738.10 1926 V.2

14. Sun Zhongshan xian sheng shi jiang [microform] [1925]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Request for use in East Asia Library : 4738.24 1925.1

15. Min quan zhu yi [1924]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.17 1924

16. San min zhu yi [1924]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.13 1924

17. Guo fu yi jiao zhong yao yan jiang [1920]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.24 1900

18. Zong li yi jiao zhong yao yan jiang

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.10 1904.213