%{search_type} search results

23 catalog results

RSS feed for this result

1. Shi ji zhi jiao di wan Qing she hui [1995]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS761 .L516 1995

2. Li Weihai zi xuan ji = LiWenhai zixuanji [2005]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS734.9 .L485 A25 2005

3. Zai huang yu ji jin, 1840-1919 [1991]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HC430 .F3 L4 1991

4. Zai li shi ju ren shen bian : Shi Zhe hui yi lu [1991]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS775.7 .S454 1991

5. Jin dai Zhongguo zai huang ji nian [1990]

 • East Asia Library : Chinese Collection : GB5011.7 .C55 1990

6. Minguo shi qi she hui diao cha cong bian [2004 - ]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HN733 .M56 2004 V.1

7. Minguo shi qi she hui diao cha cong bian. 2 bian, Yi liao wei sheng yu she hui bao zhang juan [2014]

 • East Asia Library : Chinese Collection : RA527 .M55 2014 V.1

8. Minguo shi qi she hui diao cha cong bian. er bian [2009 - ]

 • East Asia Library : On order : (no call number)

9. Minguo shi qi she hui diao cha cong bian. Er bian, Hua qiao juan [2009]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS732 .M567 2009

10. Minguo shi qi she hui diao cha cong bian. Er bian, Jin dai gong ye juan [2010]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HC427.8 .M465 2010 V.1

11. Minguo shi qi she hui diao cha cong bian. Er bian, Ren kou juan [2014]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HN733 .M5564 2014 V.1

12. Minguo shi qi she hui diao cha cong bian. Er bian, Shao shu min zu juan [2014]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS730 .M572 2014 V.1

13. Minguo shi qi she hui diao cha cong bian. Er bian, She hui zu zhi juan [2009]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HN733 .M5656 2009

14. Minguo shi qi she hui diao cha cong bian. Er bian, Wen jiao shi ye juan [2014]

 • East Asia Library : Chinese Collection : LA1131.81 .M564 2014 V.1

15. Minguo shi qi she hui diao cha cong bian. Er bian, Xiang cun she hui juan [2009]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HT421 .M564 2009

16. Minguo shi qi she hui diao cha cong bian. Er bian, Zong jiao min su juan [2014]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS775.2 .M563 2014 V.1

17. Qing tong jian [2000]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS754.13 .C536 2000 V.1

18. Shi ji e meng : jin dai Zhongguo bu ping deng diao yue xie shi [1997]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS740.4 .S45 1997 V.1

19. Tian you xiong nian : Qing dai zai huang yu Zhongguo she hui [2007]

 • East Asia Library : Chinese Collection : GB5011.7 .T53 2007

20. Wu xu bian fa [1986]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS768 .W79 1986