%{search_type} search results

12 catalog results

RSS feed for this result

1. Man qing zhi chen : tan kan huang chao xing qi qian hou [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS753.2 .C453 2012

2. Kangxi da di : Zhongguo li shi shang zui jie chu de huang di [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS754.6 .C425 2011

3. Jiang Liangqi ji qi "Dong hua lu" yan jiu [2008]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS754 .J533 C44 2008

4. Qing shi lun ji = Qingshi lunji [2006]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS754 .Q2285 2006 V.1

5. Ming Qing ren kou hun yin jia zu shi lun : Chen Jiexian jiao shou, Feng Erkang jiao shou gu xi ji nian lun wen ji [2002]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HQ684 .M556 2002

6. Qianlong xie zhen [2002]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS754.8 .C54 2002

7. Bu ti tou yu liang guo lun [2001]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS754.12 .C43 2001

8. Qing shi lun ji [1997]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS754 .C4932 1997

9. Man wen Qing ben ji yan jiu [1981]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS754 .C4934 1981

10. Man wen Qing shi lu yan jiu [1978]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS754 .C435 1978

11. Qing shi za bi [1977 - ]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS754 .C493 V.1

12. Jiu Manzhou dang [1969]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 2750 3044 V.1