%{search_type} search results

202 catalog results

RSS feed for this result

1. Zhong gong zhong yang guo wu yuan guan yu jin yi bu jia qiang he gai jin wei cheng nian ren si xiang dao de jian she de ruo gan yi jian [2004]

 • East Asia Library : Chinese Collection : BJ1668 .C5 Z46 2004

2. Guang hui di cheng jiu : qing zhu Zhong hua ren min gong he guo cheng li san shi wu zhou nian wen ji [1984]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.55 .K739 1984 V.1

3. Mao Zedong tong zhi jiu shi dan chen ji nian wen xuan [1984]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS778.M3 M33233 1984

4. Lun Mao Zedong zhe xue si xiang [1983]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS778.M3 L856 1983

5. Nong cun zhuan ye hu qin lao zhi fu yi bai li [1983]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HD8039.F3 N97

6. Hui yi Ye Ting [1981]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.5195 .Y43 H84

7. Ge ming hui yi lu [1980 - ]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.5 .K75 V.1

8. Zhongguo ke xue ji shu xie hui di 2 ci quan guo dai biao da hui wen jian [1980]

 • East Asia Library : Chinese Collection : Q101 .C39 1980

9. Ji nian Baiqiu'en = In memory of Norman Bethune [1979]

 • East Asia Library : Chinese Collection : R464 .B4 C481

10. Taiwan bi xu gui hui zu guo [1979]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS779.26 .T25

11. Wu Han he "Hai Rui ba guan" [1979]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2824 .H3 H338

12. Zhi shi fen zi shi dang de yi kao li liang [1979]

 • East Asia Library : Chinese Collection : JQ1519 .A5 C47573

13. Zhou Shidi hui yi lu [1979]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 2269 7249

14. Zhou Enlai zong li ba shi dan chen ji nian shi wen xuan [1978]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS778 .C593 C5319

15. Bo huang yan zhi zao zhe [1977]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS740.5 .R8 P6

16. Jing ai de Zhou zong li wo men yong yuan huai nian nin xu bian [1977]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS778 .C593 C49

17. Wu Xun di mu zhang : (ying yin ben) [1975]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS764.23 .W8 W85 1975

18. Xisha er nü : qi zhi pian [1975]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 5793 1324

19. Du Liu Zongyuan Feng jian lun [1974]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 5309 8722

20. Jian chi yong jie ji guan dian yan jiu "Hong lou meng" [1974]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2727.S2 C4