%{search_type} search results

2,008 catalog results

RSS feed for this result

1. Jie qu li de shang ren she hui : Shanghai ma lu shang jie lian he hui (1919-1929) = When the neighborhood merchants organize : a study of the Shanghai Road merchants association, 1919-1929 [2021]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HF3840 .S45 P464 2021

2. The suicide of Miss Xi : democracy and disenchantment in the Chinese Republic [2021]

 • Green Library : Stacks : DS776.6 .G66 2021

3. Xin Zhongguo xiao san xian jian she dang an wen xian zheng li hui bian. Di 1 ji [2021]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HD9743 .C63 S5369 2021 V.1

4. Arkhiv Valerii͡a Pereleshina v Otdele rukopiseĭ IMLI RAN : literatory russkoĭ diaspory Kitai͡a 1930-1940-kh godov : po materialam Kabineta arkhivnykh fondov ėmigrantskoĭ literatury im. I.V. Chinnova [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG3550 .C6 A75 2020

5. Bao lai yun jian : Shanghai li shi shang de shen qi, xin yang yu kong jian [2020]

 • East Asia Library : Chinese Collection : BL1945 .S53 W364 2020

6. Champions day : the end of Old Shanghai [2020]

 • Green Library : Stacks : DS796 .S257 C37 2020

7. Hold your breath, China [2020]

 • Green Library : Stacks : PS3553 .H537 H65 2020

8. I wish I knew [2010]

 • Media & Microtext Center : Ask at Media Microtext desk : ZDVD 45375 BLU-RAY

9. The last kings of Shanghai : the rival Jewish dynasties that helped create modern China [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS135 .C5 K37 2020

10. Qu zhe de kang zheng : jin dai Shanghai shang hui de she hui huo dong yu sheng cun ce lüe [2020]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HF331 .C6 Z4895 2020

11. Revealing/reveiling Shanghai : cultural representations from the twentieth and twenty-first centuries [2020]

 • Art & Architecture Library (Bowes) : Stacks : NX653 .S53 R48 2020

12. Shanghai dang wai zhi shi fen zi ji ben zhuang kuang lan pi shu = Blue book of Shanghai = Shanghai dangwai zhishifenzi jiben zhuangkuang lanpishu [2020]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS796 .S25 S5364 2020

13. These violent delights [2020]

 • Education Library (at SAL1&2) : Curriculum Collection : PS3607 .O525 T44 2020

14. Tie men nei wai : dui Shanghai liang zu jie yi xiang gong gong fang wei cuo shi de yan jiu (1925-1946) [2020]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS796 .S257 M3586 2020

15. Wu Chongnian kou shu li shi [2020]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS796 .S253 W823 2020

16. Yi er ba Song Hu zi wei zuo zhan shi liao = Historical documents on Shanghai incident, 1932 [2020]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.51 .Y5 2020

17. Zai zao yu zi su : Shanghai qing nian gong ren yan jiu (1949-1965) [2020]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HD5830 .S45 L5893 2020

18. Above sea : contemporary art, urban culture, and the fashioning of global Shanghai [2019]

 • Art & Architecture Library (Bowes) : Stacks : NX583 .A1 L56 2019

19. Bian yuan di zao zhong xin : li shi shi yu zhong de Shanghai yu jiang nan [2019]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS796 .S257 Z568 2019

20. A century of Jewish life in Shanghai [2019]

 • Green Library : Stacks : DS135 .C5 C355 2019

21. Cheguk esŏ min'guk ŭro kanŭn kil : Taehan Min'guk imsi chŏngbu 27-yŏn ŭl kŏtta [2019]

 • East Asia Library : Korean Collection : DS916.594 .C5 P346 2019

22. Cong gong bu ju da lou dao Shanghai Shi ren min zheng fu da sha : yi zhuang da lou yu yi zuo cheng shi de bian qian [2019]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS796 .S28 S536 2019

23. Dang dai Zhongguo dian ying de "Shanghai" xiang xiang : yi zhong ji yu mei jie di li xue de kao cha [2019]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN1993.5 .C513 W364 2019

24. Economic impact of the Internet plus era : a case study of Shanghai [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HC428 .S47 L464 2019

25. Eigakan no naka no kindai : eiga kankyaku no Shanhai shi [2019]

 • East Asia Library : Japanese Collection : PN1993.5 .C4 S85 2019

27. Fu Ping : a novel [2019]

 • Green Library : Stacks : PL2919 .A58 F8413 2019

28. Gang kou, cheng shi, fu di : Shanghai yu Chang Jiang liu yu jing ji guan xi de li shi kao cha (1843-1937) [2019]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HC428 .S47 D353 2019

29. Hai pai ying zhao xia de jiang nan ren wu [2019]

 • East Asia Library : Chinese Collection : CT1826 .X5664 2019

30. Improvised city : architecture and governance in Shanghai, 1843-1937 [2019]

 • Art & Architecture Library (Bowes) : Stacks : NA2543 .S6 R65 2019

31. Last boat out of Shanghai : the epic story of the Chinese who fled Mao's revolution [2019]

 • Green Library : Stacks : DS777.542 .Z53 2019

32. Ming Qing Shanghai shi ren jia zu ren kou yu shen fen ren tong yan jiu = A study on Shanghai intellectuals' family population and identity in Ming and Qing dynasties [2019]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HM728 .L524 2019

33. NVK : a novel [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PR6070 .H685 N88 2019

34. The population of Shanghai (1865-1953) : a sourcebook [2019]

 • Green Library : Stacks : HA4638 .S53 P67 2019 F

35. The power of place : contentious politics in twentieth-century Shanghai and Bombay [2019]

 • Green Library : Stacks : HN740 .S484 F73 2019

36. The Shanghai free taxi : journeys with the hustlers and rebels of the new China [2019]

 • Green Library : Stacks : HN740 .S484 L36 2019

37. Shanghai Narcissus Venezia : un dialogo tra due città [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : NA1547 .S5 E34 2019

38. Shanghai she hui zu zhi fa zhan er shi nian (1999-2018 nian) = Twenty years of development of social organizations in Shanghai [2019]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS796 .S2 S537 2019

39. Shanghai yue fen pai nian hua de li shi yan ge [2019]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS796 .S25 S545 2019

40. Shi zong biao yan = Vanishing act [2019]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2949.5 .A66 S559 2019

41. Someday we will fly [2019]

 • Green Library : Stacks : PS3604 .E927 S65 2019

42. The song of the jade lily : a novel [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PR9619.4 .M346 J33 2019

43. Xi wang zhi cheng yu mo xing zhi du : Minguo shi qi Zhong Ri zhen tan xiao shuo zhong de "liang ge" Shanghai = Xiwang zhi cheng yu moxing zhi du : Minguo shiqi ZhongRi zhengtan xiaoshuo zhong de "liangge" Shanghai [2019]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2419 .D4 C85 2019

44. Zhongguo guo min dang zhong yang zheng zhi hui yi ji lu. Shanghai fen hui = Minutes of Central Political Council. Shanghai Sub Political Council [2019]

 • East Asia Library : Chinese Collection : JQ1519 .A52 Z563 2019

45. Zou chu kun nan qi : 1959-1963 = The faltered leap [2019]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS796 .S257 Z683 2019

46. Body, society, and nation : the creation of public health and urban culture in Shanghai [2018]

 • Green Library : Stacks : RA528 .S48 N35 2018

47. Changle Lu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS796 .S253 A26127 2018

48. Chen Duxiu zai Shanghai [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.15 .C5 S546 2018

49. Chigŭm, Sanghai esŏ tŭtcha : 1990-yŏndae Chungguk chinch'ul Han'gugin int'ŏbyu [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS796 .S253 A215 2018

50. City of devils : the two men who ruled the underworld of old Shanghai [2018]

 • Green Library : Stacks : PR6106 .R45496 C58 2018

51. Cong huang ye lu tan dao dong fang Bali : Fa zu jie yu jin dai Shanghai = De marais boueux au paris de i'orient : la concession Francaise et le Shanghai moderne [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS796 .S257 C664 2018

52. Cultural industries in Shanghai : policy and planning inside a global city [2018]

 • Green Library : Stacks : DS796 .S25 C88 2018

53. Die bian : shi ji zhi chu de Shanghai chan ye ge xin zhi lu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HC428 .S42 D564 2018

54. From policemen to revolutionaries : a Sikh diaspora in global Shanghai, 1885-1945 [2018]

 • Green Library : Stacks : DS796 .S29 S543 2018

55. Hai shang kong jian : wan Qing yu ju cheng shi de xian dai xing [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS796 .S257 L537 2018

56. Hu feng Mei yu bai nian chao : Shanghai yu Meiguo di fang jiao yu jiao liu = A century of educational exchanges between Shanghai and the U.S. [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : LA1134 .S4 H824 2018

57. In the crook of the rock : Jewish refuge in a world gone mad : the Chaya Walkin story [2018]

 • Green Library : Stacks : DS135 .C5 S39 2018

58. Jewish refugees in Shanghai 1933-1947 : a selection of documents [2018]

 • Green Library : Stacks : DS135 .C5 J468 2018

59. Kindai Shanhai no toshi keiseishi : kokusai kyōsōka no sokai kaihatsu [2018]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HT166 .C52 S56 2018

60. Remembering Shanghai : a memoir of socialites, scholars and scoundrels [2018]

 • Green Library : Stacks : DS796 .S253 S86 2018

61. Sanghai Han'gugin, tasi kyŏnggye e sŏda : 2000-yŏndae Chungguk chinch'ul Han'gugin int'ŏbyu [2018]

 • East Asia Library : Korean Collection : DS796 .S253 A258 2018

62. Shakai shugi taiseika no Shanhai keizai : keikaku keizai to kōyūka no inpakuto = Shanghai's economy under the socialist system : the Impact of the planned economy and socialist transformation [2018]

 • East Asia Library : Japanese Collection : HC428 .S47 K34 2018

64. Shanghai sacred : the religious landscape of a global city [2018]

 • Green Library : Stacks : BL1803 .V475 2018

65. Shanghai Shi zhi : Zhongguo gong chan dang fen zhi. Dang shi yan jiu juan, 1978-2010 [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS796 .S257 S564 2018

66. She hui bian qian yu jin dai Shanghai wen hua chan ye hua fa zhan (1840-1949) [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HD9999 .C9473 C68553 2018

67. What we were promised [2018]

 • Green Library : Stacks : PS3620 .A6835 W53 2018

68. Zhan Shanghai [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.542 .L57744 2018

69. Zhu Rongji on the record : the Shanghai years, 1987-1991 [2018]

 • Green Library : Stacks : DS779.29 .Z478 A5 2018

70. Zou xiang shi jie : jin xian dai li shi shang de Shanghai dui wai mao yi [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HF3840 .S45 X527 2018

71. 20 shi ji wu liu shi nian dai Shanghai wai zi qi ye de gai zao li cheng = Shanghai foreign enterprise transformation process in 1950s and 1960s [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HD2910 .Z4368 2017

72. 2015 nian Shanghai Shi 1% ren kou chou yang diao cha zi liao [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HA4638 .S53 A173 2017

73. Australians in Shanghai : race, rights and nation in treaty port China [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS796 .S29 A96 2017

74. Bian dong she hui xia de xin yang fen hua : Shanghai ling xue hui yan jiu = Biandong shehuixia de xinyang fenhua : Shanghai lingxuehui yanjiu [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : BL1945 .S53 Z446 2017

75. Bloody Saturday : Shanghai's darkest day [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS777.5314 F74 2017

76. Du shi she hui de xing qi : jin dai Shanghai de zhong chan jie ceng yu zhi ye tuan ti [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS796 .S25 J36 2017

77. Feng ren ji yu jin dai Shanghai she hui bian qian, 1858-1949 = Fengrenji yujindai Shanghaishehuibianqian [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : TJ1507 .Y836 2017

78. Huan long qun ying hui : guo min dang Shanghai zhi xing bu yan jiu [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : JQ1519 .A52 H836 2017

79. Jie fang zhan zheng shi qi di er tiao zhan xian zhong de Shanghai xue sheng yun dong shi liao xuan bian [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : LA1133.7 .J5343 2017 V.1

80. Jin dai Riben wen hua ren yu Shanghai : 1923-1946 [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS796 .S29 J336 2017

81. Jin dai Shanghai jin rong wei ji de jing ji xue fen xi (1870-1937) [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HC428 .S47 P367 2017

82. Jin dai Shanghai she tuan fa zhan ji qi she hui guan li yi yi yan jiu [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HS81 .C5 G868 2017

83. Kang zhan shi qi Shanghai tie lu sun shi ji qi ying xiang yan jiu [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.5316 .S52 Y847 2017

84. Li Xianglan de shi jie = Double life of Li Xianglan [2017]

 • Media & Microtext Center : Ask at Media Microtext desk : ZDVD 33689

85. Secret war in Shanghai : treachery, subversion and collaboration in the Second World War [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : D810 .S7 W3825 2017

86. Shadow modernism : photography, writing, and space in Shanghai, 1925-1937 [2017]

 • Art & Architecture Library (Bowes) : Stacks : TR102 .S43 S33 2017

87. Shanghai [2017]

 • Green Library : Stacks : DS796 .S23 M67 2017

88. Shanghai cheng shi di tu ji cheng = Complete atlas of Shanghai antiquated maps [2017]

 • East Asia Library : Chinese Folios : G2309 .S2 S1 S53 2017 V.1

89. Shanghai dian che shi (1881-2000) : ji nian Shanghai wu gui dian che yun xing yi bai zhou nian = History of tramcar and trolleybus in Shanghai = L'histoire du tramway du trolleybus de Shanghai = Istorija tramvajaj trollejbu v Šanhae [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HE311 .C62 S43 2017

90. Shi shi yu shi ji : Sun Song Kong Jiang jia zu zai Shanghai = Shishi yu shiji : SunSongKongJiang jiazu zaiShanghai [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS776 .S557 2017

91. Shōwa bungaku no Shanhai taiken [2017]

 • East Asia Library : Japanese Collection : PL721 .S524 O33 2017

92. Taichū gaikō no satetsu : Shanhai to Nihonjin gaikōkan [2017]

 • East Asia Library : Japanese Collection : DS849 .C6 K269 2017

93. Xiang tu Shanghai : du shi nei de cun luo yan xu yu nei sheng = Xiangtu Shanghai : dushinei de cunluo yanxu yu neisheng [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HN740 .S484 Z438 2017

94. Yi qi feng fa shi 1954-1958 = The remolding [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS796 .S257 Y575 2017

95. Bai Wanqing xian xiang : Huangpu Jiang bian de Zhongguo she hui : Shanghai cao gen she qun zhi yuan huo dong an li yan jiu [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HV420 .S46 X82 2016

96. China, scale 1:3,800 000 : Beijing, Shanghai, Guangzhou = Zhongguo, scale 1:3,800,000 : Beijing, Shanghai, Guangzhou [2016]

 • Earth Sciences Library (Branner) : Map cases : G7821 .E635 2016 I5

97. China south : scale 1:3,000,000 : Hong Kong, Guangzhou, Shanghai [2016]

 • Earth Sciences Library (Branner) : Map cases : G7821 .E635 2016 .I5

98. Gai zao ri chang : "Xin min wan bao" yu she hui zhu yi Shanghai sheng huo kong jian zhi jian gou (1949-1966) [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS796 .S25 D6638 2016

99. "Gong si he ying" yan jiu (1949-1956) : yi Shanghai gong ye qi ye wei zhong xin de fen xi [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HC428 .S47 Z438 2016

100. The hunt Shanghai [2016]

 • Green Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : DS796 .S23 F75 2016 T