%{search_type} search results

262 catalog results

RSS feed for this result

1. Dian Mian kang zhan dang an [2019]

 • East Asia Library : Chinese Collection : D767.6 .D536 2019 V.1

2. Jianchuan bo wu guan cang qin Hua Ri jun jia shu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.533 .C67 J536 2018 V.1

3. Ren ru fu zhong de shi ming : Meiguo wai jiao guan ji zai de Nanjing da tu sha yu jie hou de she hui zhuang kuang = The mission under duress : the Nanjing Massacre and post-massacre social conditions documented by American diplomats [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS797.56 .N365 M57 2018

4. Rusu meibo [1945]

 • East Asia Library : Japanese Folios : D810 .B3 R87 2018 V.1

5. Bei Mei cang Zhongguo kang Ri zhan zheng li shi dang an wen xian ti yao = The sourcebook of north American historical and archival resources on China's war resistance against Japanese aggression [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.53 .B4564 2017

6. Riben qin Hua jue ce shi liao cong bian. Jun shi zhan lüe bian [2017]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : DS777.52 .R536 2017 V.1:PT.1

7. Riben qin Hua jue ce shi liao cong bian. She hui wen hua bian [2017]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : DS777.52 .R538 2017 V.1:PT.1

8. Riben qin Hua jue ce shi liao cong bian. Zheng zhi wai jiao bian [2017]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : DS777.52 .R535 2017 V.1:PT.1

9. Riben qin Hua jue ce shi liao cong bian. Zhi min jing ji bian [2017]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : DS777.52 .R537 2017 V.1:PT.1

10. Riben qin Hua zhan zheng zi gong zhuang : Zhongguo shi bian hua bao : cong Lugouqiao shi bian zhi Zhenzhu gang shi jian (1937.7-1941.12) [2017]

 • East Asia Library : Chinese Folios : DS777.52 .R534 2017 V.1

11. Su zhong gen ju di bao kan yan jiu [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN5369 .J532 Z485 2017

12. Weng Wenhao yu kang zhan dang an shi liao hui bian [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : QE22 .W4 W464 2017 V.1

13. Wo suo zhi dao de wei Meng Jiang zheng quan = Wosuozhidaode weimengjiangzhengquan [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS798.5 .W637 2017

14. Zhongguo kang Ri zhan zheng shi qi wai jiao mi dang [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS775.8 .Z465 2017 V.1

15. Hua qiao shu xin kang zhan shi liao xuan bian : (Wu yi qiao xiang juan) [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.52 .H83 2016 V.2

16. Qiao xiang wen shu kang zhan shi liao xuan bian : (Wu yi qiao xiang juan) [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.52 .Q53 2016 V.1

17. Ba lu jun can kao zi liao [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.53 .B33 2015 V.1

18. Ba lu jun hui yi shi liao [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.53 .B34 2015 V.1

19. Jin Cha Ji kang Ri gen ju di shi liao hui bian [2015]

 • East Asia Library : Chinese Folios : DS777.5316 .S38 J56 2015 V.1

20. Jin Ji Lu Yu kang Ri gen ju di shi liao hui bian [2015]

 • East Asia Library : Chinese Folios : DS777.5316 .S525 J565 2015 V.1