%{search_type} search results

447 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Zhong gong Ningxia dang an wen xian xuan bian (1927-1949) [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : JQ1519 .A5 N566 2018

2. Yŏkkwa pangmok [2018]

 • East Asia Library : Korean Collection : JQ1726 .Z13 E8793 2018

3. Zhongguo gong chan dang Weihai Shi li ci dai biao da hui wen xian hui bian [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : JQ1519 .A5 Z4679 2017 V.1

4. Ji Lu Yu dang shi zi liao xuan bian : jiao tong you zheng zhuan ji (yi) [1988]

 • East Asia Library : Chinese Collection : JQ1519 .A5 J527 1988

5. Zui hou de mi mi : Zhongguo shi san jie si zhong quan hu i"liu si" jie lun wen dang [2019]

 • East Asia Library : Chinese Collection : JQ1519 .A5 C56 Z86 2019

6. Bāṃlādeśa Āoẏāmī Līga : saṃkshipta itihāsa o nirbācita dalila [2015 - ]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : JQ639 .A8 A935 2015 V.1

7. Song dai ke ju zi liao chang bian [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : JQ1512 .Z13 E879984 2017 V.1

8. Bu wang chu xin : Shanghai Shi dang an guan cang hong se wen xian xuan cui [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : JQ1519 .A5 B828 2017

9. Maqālātī chand az Duktur ʻAbd al-Ḥusayn Āgāhī. [1988]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : JQ1789 .A8 A43

10. al-Ḥawzah taḥta al-ḥiṣār : dirāsah fī arshīf Ḥizb al-Baʻth al-ʻIrāqī [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : JQ1825 .I773 K39 2018

11. Jamʻʹbandī-i 42 sāl ʻamalkard-i Ḥizb-i Tūdah-ʼi Īrān [1984]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : JQ1789 .A8 T87

12. Ṣūrat-i muz̲ākirāt-i Kumīsiyūn-i Makhṣūṣ-i Naft-i Majlis-i Shūrā-yi Millī [1329-1333] : dawrah-i shānzdahum-i qānūnguz̲ārī. [1950]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : JQ1787.7 .S86

13. Beijing Shi min zheng gong zuo wen jian xuan bian. 1990 [1991]

 • East Asia Library : Chinese Collection : JQ1512 .B45 1991

14. TKP'nin Sesi Radyosu : Mayıs 1967-Aralık 1973 [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : JQ1809 .A8 T87 2017

15. Jiangxi ge ming li shi wen jian hui ji [1980 - ]

 • East Asia Library : Chinese Collection : JQ1519 .A5 J537 1985 V.1

16. Shanxi ge ming li shi wen jian hui ji [1991 - 1994]

 • East Asia Library : Chinese Collection : JQ1519 .A5 S435 1991 V.1

17. Riben guan cang she Zhongguo gong chan zhu yi yun dong dang an ji bian yi (1921-1945) [2016 - ]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : JQ1519 .A5 R546 2016 V.1

18. Chronique d'un déni de justice [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : JQ3389 .A975 C57 2017

19. Osmanlı devletinde içişlerinin yönetimi : Sadaret Kethüdalığı (1730-1836) [2016]

 • Green Library : Stacks : JQ1806 .Z3 D64 2016

20. Hunan ge ming li shi wen jian hui ji [1983 - ]

 • East Asia Library : Chinese Collection : JQ1519 .A5 H87 1983 V.3