%{search_type} search results

1,089 catalog results

RSS feed for this result

1. Two-dimensional people : lives, desires, and social attitudes in a changing Chinese village [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HD1537 .C5 T355 2023

2. Di se wan ren : jin dai Ji zhong Ding Xian xiao nong jing ji de yan xu yu jian bian [2022]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HD2100 .D564 L525 2022

3. Ji ti hua shi dai nong cun dang an cong bian. Di 1 ji, Shang wu qi gong she juan [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HD1491 .C6 J527 2022 V.1

4. Nei wai you bie : zi ben xia xiang de she hui ji chu = Varied attitudes towards insiders and outsiders : the social context of capital going to the countryside [2022]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HD2098 .X8966 2022

5. Zhong gong zhong yang guo wu yuan guan yu zuo hao er ling er er nian quan mian tui jin xiang cun zhen xing zhong dian gong zuo de yi jian = Zhonggong zhongyang guowuyuan guanyu zuohao er ling er er nian quanmian tuijin xiangcun zhenxing zhongdian gongzuo de yijian [2022]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HD2097 .Z6653 2022

6. Zhongguo wei guan jing ji diao cha. Xin xing nong ye jing ying zhu ti juan = China microeconomic survey. New agricultural operating entities volume = Zhongguo weiguan jingji diaocha. Xinxing nongye jingying zhuti juan [2022]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HD2097 .Z3664 2005

7. Han Jin Nan chao Chang Jiang zhong xia you huan jing yu nong ye fa zhan [2021]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HD2097 .W3639 2021

8. Jin dai Zhongguo nong ye sheng chan jie gou de yan bian yan jiu [2021]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HD2097 .L525 2021

9. Qing dai yi lai Guizhou Qian dong nan di qu "he gai gu" de li shi shen shi [2021]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HD2100 .Q25 Y367 2021

10. La Chine en Afrique quelle cooperation agricole pour quelle securite alimentaire? [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HD9017 .A2 K65 2020

11. Chūgoku tochi shiyūkaron no kenkyū : kuraishisu o koete [2020]

 • East Asia Library : Japanese : HD9016 .C62 T238 2020

12. Gansu Sheng di san ci quan guo nong ye pu cha zi liao hui bian [2020]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HD2100 .G36 G36 2020 V.1

13. Guanzhong Diqu nong ye tu di li yong yan jiu : 1644-1949 = Guanzhong Diqu nongye tudi liyong yanjiu : 1644-1949 [2020]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HD929 .S52 L585 2020

14. Zhongguo de xin xing xiao nong jing ji : shi jian yu li lun = China's new peasant economy : practice and theory [2020]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HD923 .H8365 2020

15. 20 shi ji 20-40 nian dai "nong guo lun" yan jiu [2019]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HD2097 .H8366 2019

16. Bukai nong hu diao cha shu ju hui bian (1929-1933). Shandong pian [2019]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HD2100 .S536 H8436 2019

17. Jin dai Shandong nong cun she hui jing ji yan jiu [2019]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HD2100 .S47 T369 2019

18. The land question in China : agrarian capitalism, industrious revolution, and East Asian development [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HD1333 .C6 Z43 2019

19. Nōminkō to Chūgoku nōson : toshibu no nōminkō to nōsonbu no hinkon jittai [2019]

 • East Asia Library : Japanese : HD2097 .H67 2019

20. San ge cun de si shi nian : xiang tu Zhongguo she hui bian qian diao cha [2019]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HD2097 .S264 2019

21. Wei xing jin rong : cong "pai chi" dao "bao rong" = Developing microfinance : from exclusion to inclusion = Weixing jinrong : cong paichi dao baorong [2019]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HD2097 .C3688 2019

22. Zhi du, ji shu yu nong jia jing ji sheng huo bian qian : yi 1949 nian zhi 1957 nian de Jinan jiao qu wei ge an [2019]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HD2100 .J563 W828 2019

23. Agricultural development in Qing China : a quantitative study, 1661-1911 [2018]

 • Green Library : Stacks : HD2097 .S47827 2018

24. Bu Kai yu 20 shi ji Zhongguo nong ye bian ge [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HD2097 .G3594 2018

25. Food security and the modernisation pathway in China : towards sustainable agriculture [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HD9016 .C62 S39 2018

26. Gai ge kai fang 40 nian. Hubei nong cun ji ti jing ji = Gaige kaifang 40 nian. Hubei nongcun jiti jingji [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HD2100 .H864 Z436 2018

27. Gai ge kai fang yi lai wo guo "san nong" ruo gan wen ti yan jiu : ji yu 1982 nian zhi 2017 nian zhong yang yi hao wen jian de fen xi = Gaigekaifangyilai woguosannongruoganwentiyanjiu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HD2097 .K664 2018

28. Jiang nan nong cun jin rong yan jiu (1912-1949) [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HD2100 .J536 Z365 2018

29. "Manshūkoku" nōji kairyōshi kenkyū [2018]

 • East Asia Library : Japanese : HD2100 .M36 H35 2018

30. Minguo shi qi nong cun jing ji wen ti yan jiu : yi "Xiang cun jian she" wei kao cha dui xiang [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HD2097 .Y3633 2018

31. Nong min de xin ming [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HD1537 .C5 Z437 2018

32. Zhongguo nong cun diao cha. Jia hu diao cha. [2018 -]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HD2096 .Z4583 NO.9 2020

33. Zhongguo nong cun diao cha. Kou shu lei. Nong cun fu nü. [2018 -]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HD2096 .Z4584 NO.4 2020

34. 20 shi ji zhong qi Zhongguo di quan bian qian yu nong jia jing ji yan jiu (1946-1956) = Ershi shiji zhongqi Zhongguo diquan bianqian yu nongjia jingji yanjiu [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HD926 .Z4234 2017

35. Bitter and sweet : food, meaning, and modernity in rural China [2017]

 • Green Library : Stacks : HD9016 .C62 O94 2017

36. Bokai nong hu diao cha shu ju hui bian (1929~1933). Jiangsu pian [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HD2100 .J536 H853 2017

37. Bukai nong hu diao cha shu ju hui bian (1929-1933). Zhejiang pian [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HD2100 .Z45 H8436 2017

38. Hanjiang Pingyuan liang shi zhu chan qu nong hu jing ji xing wei diao cha [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HD2100 .H74 L532 2017

39. Jin dai Wenzhou nong hui yan jiu (1897-1949) = Jindai Wenzhou nonghui yanjiu [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HD1486 .C54 L585 2017

40. Nan bei Zhongguo : Zhongguo nong cun qu yu cha yi yan jiu = Northern and southern China : regional differences in rural areas [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HD2097 .H623 2017

41. Qing dai nong ye de fa zhan he bu fa zhan (1661-1911 nian) = Agricultural development in Qing China, a quantitative study (1661-1911) [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HD2097 .S559 2017

42. Sangyōka suru Chūgoku nōgyō : shokuryō mondai kara aguribijinesu e = Industrialization of agriculture in China [2017]

 • East Asia Library : Japanese : HD2098 .H65 2017

43. Sheng cun luo ji yu zhi li luo ji : Anhui nong cun gai ge de xian qi tan suo = Subsistence logic woven with governance logic : a study of rural reform in Anhui province [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HD2100 .A514 L553 2017

44. WTO taiseika no Chūgoku nōgyō nōson mondai = Agriculture and rural economy in China : achievements and challenges under the WTO system [2017]

 • East Asia Library : Japanese : HD2098 .W86 2017

45. Xian dai hua, ge ti hua, kong ke hua : yi ge dang dai Zhongguo xi bei cun zhuang de she hui bian qian = Modernization, individualization, vacancization : contemporary social change in a northwest China village [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HD2098 .X5433 2017

46. Zhongguo nong cun diao cha. Cun zhuang lei. Chang Jiang qu yu [2017 -]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HD2096 .Z463 2017 V.1

47. Zhongguo nong cun diao cha. Cun zhuang lei : Hua nan qu yu. [2017 -]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HD2096 .Z458 NO.9 2019

48. Zhongguo nong cun diao cha. Kou shu lei. Nong cun bian qian [2017 -]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HD2096 .Z4585 NO.15 2021
 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HD2096 .Z4585 NO.3 2017

49. Bi chu lai de gai ge : Dongping tu di gu fen he zuo yu xiang cun zhi li de shi jian tan suo [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HD1491 .C62 D666 2016

50. China's peasant agriculture and rural society : changing paradigms of farming [2016]

 • Green Library : Stacks : HD1537 .C5 C4753 2016