%{search_type} search results

25 catalog results

RSS feed for this result

3. Taika-no-kaishin [1972]

5. Nihon shi [1971]

6. Nihon no kōkogaku [1965 - 1971]

8. Genji to Heishi [1964]

13. Kokka no seisei [1952]

15. Kokusho itsubun [1940]

16. Kogo shūi [1939]

19. Karokubon Kogo shūi [1928 - 1929]

20. Nihon koten kenkyū [1927]