%{search_type} search results

22 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Mīlād-i Kābul : majmūʻah-ʼi maqālāt-i duvvumīn Simīnār-i ʻIlmī - Taḥqīqī, 20-21 Mīzān, 1390 = Milad-e-Kabul : the total articles from the second scientific research seminar [2012]

 • Green Library : Stacks : DS375 .K2 S56 2012

2. Khalīj-i Fārs : majmūʻah-i maqālāt-i nukhustīn Ṭarḥ-i Tadvīn-i Dānishnāmah-i Khalīj-i Fārs [2012]

 • Green Library : Stacks : DS326 .H35 2012

3. Tajrubah-i Muṣaddiq dar chashmʹandāz-i āyandah-ʼi Īrān : majmūʻah-i maqālāt az Kunfirāns-i Tajrubah-i Dawlat-i Muṣaddiq dar Chashmʹandāz-i Āyandah-ʼi Īrān [2005]

 • Green Library : Stacks : DS318.6 .K86 2001

4. Sukhanrānīhā-yi Panjumīn Ijlāsiyah-ʼi Hamāyish-i Tārīkh va Farhang-i Īrān : tārīkh va farhang-i Īrān dar zamān-i Sāsāniyān. [1976]

 • Green Library : Stacks : DS286 .I94X 1976

6. Mīlād-i Kābul : majmūʻahʼ-i maqālāt-i nukhustīn-i Simīnār-i ʻIlmī - Taḥqīqī [2011]

 • Green Library : Stacks : DS375 .K2 S56 2011

7. Chikīdah-i maqālahʹhā-yi Hamāyish-i Bayn al-Milalī-i Qazvīn-i ʻAṣr-i Ṣafavī [2006]

 • Green Library : Stacks : DS325 .Q2 I58 2007

8. Guzārish-i kār-i Kungrah-i Jahānī-i Īrānshināsān : Tihrān, Iṣfahān, Shīrāz, 9 tā 17 Shahrīvar 1345 [1966]

 • Green Library : Stacks : DS251.5 .K85 1966

9. Nishast-i takhaṣṣuṣī, 17 Shahrīvar 1357, kālbudʹshikāfī-i yak vāqiʻah : majmūʻah-i sukhanrānīʹhā va maqālāt [2005]

 • Green Library : Stacks : DS316.32 .N574 2005

10. Nishast-i takhaṣṣuṣī, rūḥānīyat va nahz̤at-i millī shudan-i ṣanʻat-i naft : majmūʻah-i sukhanrānīʹhā va z̤amīmah [2006]

 • Green Library : Stacks : DS318.6 .N5742 2005

11. Nishast-i takhaṣṣuṣī, barʹrasī-i naqsh-i maṭbūʻāt dar bastarʹsāzī-i kūditā-yi 28 Murdād : majmūʻah-i sukhanrānīʹhā va vīzhahʹnāmahʹī bih munāsabat-i panjāh va yakumīn sālgard-i kūditā [2005]

 • Green Library : Stacks : DS318.6 .N574 2004

12. Nigāhī bih siyāsat-i khārijī-i Jumhūrī-i Islāmī-i Īrān [2006]

 • Green Library : Stacks : DS318.83 .N54 2006

13. Nishast-i takhaṣṣuṣī, ḥaqq-i qaz̤āvat-i kunsūlī, kāpītūlāsiyūn : majmūʻah-i sukhanrānīʹhā va maqālāt [2005]

 • Green Library : Stacks : DS274 .N574 2005

14. Majmūʻah-i maqālāt-i Hamāyish-i Iṣfahān, Mashrūṭah-ʼi Aṣīl-i Īrānī [2006]

 • Green Library : Stacks : DS313 .C45 2006

15. Bāzargān; rāh-i pāk : majmūʻah-i maqālāt-i Hamāyish-i ʻIlmī - Farhangī-i Buzurgdāsht-i Muhandis Bāzargān [2005]

 • Green Library : Stacks : DS316.9 .B39 H363 2005

16. Majmūʻah-i maqālāt-i Chahārumīn Kungrah-i Taḥqīqāt-i Īrānī: dar zamīnah-i adab va farhang-i Īrān [1974]

 • Green Library : Stacks : DS251.5 .K86 1973 V.1

17. Da loy Aḥmad Shāh Bābā yād : da loy Aḥmad Shāh Bābā zokaṛay ... [2003]

 • Green Library : Stacks : DS359.2 .D35 2003

18. Kunfirāns-i Afghānistān va pārlimān [2005]

 • Green Library : Stacks : DS371 .F393 K36 2005

19. Nāmah-i Īrān : majmūʻah-i maqālahʹhā, surūdahʹhā va maṭālib-i Īrānʹshināsī [2005 - 2005]

 • Green Library : Stacks : DS266 .N36 2005 V.1

20. Masʻūd farātar az marzʹhā [2002 -]

 • Green Library : Stacks : DS371.33 .M37 K86 2002 V.1