%{search_type} search results

283 catalog results

RSS feed for this result

1. 1927 : minguo zhi si [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS776 .Y855 2017

2. 1949-1976 : sui yue cang sang [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : CT3990 .A2 Q26 2017

3. 1966-1970 : an dan sui yue [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2840 .S5 Z587 2013

4. Anchi ren wu suo yi [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : CD6174.5 .C475 A2 2011

5. Bai hua er shi si shi [1999]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS735.A2 B35 1999 V.1

6. Bai xing zi ji de li shi [2001]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS734 .B34 2001

7. Ban sheng shu yuan : xun fang shi ji wen xue xin ling [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2877 .L5 B36 2013

8. Bei shi da yi shi [1998]

 • East Asia Library : Chinese Collection : LB2127.P456 P46 1998

9. Bei xi zou hong chen : qu shi qu shuo Ming Qing zhuang yuan [2008]

 • East Asia Library : Chinese Collection : JQ1512 .Z13 E87225 2008

10. Beijing de fu mu guan [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS795.23 .A2 X56 2013

11. Beijing ren yi lun : ji nian Beijing ren min yi shu ju yuan jian yuan liu shi zhou nian [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN1589 .C6 T536 2012

12. Beijing za yi [1992]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS795.13 .Y44 1992

13. Bi shu lu hua : [2 juan] [2008]

 • East Asia Library : Chinese Collection : AC149 .X785 2008 V.13:12TH IN VOL

14. Bian sai shi xiong : Cen Shen zhuan [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2677 .T7 Z65 2016

15. Bing wei yuan qu de bei ying [2010]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS776.8 .W353 2010

16. Cang hai xun zong : yi ge Zhongguo jia ting de bian qian [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : S674.46 .T36 A3 2015 V.1

17. Cang liang di su shuo [1993]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS776 .T76 1993

18. Ceng jing hui huang : bei yi wang de wen ren wang shi [2008]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2277 .C324 2008

19. Chang shan qi pao li de "Minguo fan er" [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS776 .W344 2012

20. Chen Jiageng hui yi lu [2010]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HF3800.67 .C46 C44 2010

21. Cheng zhang de sui yue : Zhongguo ren min da xue xin wen xi zao qi shi sheng yi wang shi [2008]

 • East Asia Library : Chinese Collection : LG51 .P26 A54 2008

22. Chu tan ji : [30 juan] [2002]

 • East Asia Library : Big Sets : AC149 .S732 1995 V.1188:7TH IN VOL

23. Chun han xian ji : 1 juan [1995]

 • East Asia Library : Big Sets : AC149 .S699 1995 SER.3:V.113:6TH IN VOL

24. Chun zai tang sui bi : [10 juan] [1984]

 • East Asia Library : Chinese Collection : AC149 .P472 1983 V.13:1ST IN VOL

25. Ci sheng nan she shi Fei Zhou : wo dui Fei Zhou de qing yuan he ren shi [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS778 .W455 W45 2011

26. Dai Li yu ta de hong fen bing tuan [2005]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.53 .D68 2005

27. Deng Enming de gu shi [1980]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.488 .T46 C46 1980

28. Deng Xiaoping de ping chang sheng huo = Deng Xiao Ping de ping chang sheng huo [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS778 .D46 W843 2011

29. Deng Xiaoping jiao wang lu [1996]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS778.T39 T4533 1996

30. Diao yu ji : [15 juan (cun juan 12, juan 14 )] [2002]

 • East Asia Library : Big Sets : AC149 .S732 1995 V.1212:3RD IN VOL

31. Dong nan ji shi : [12 juan] [1884]

 • East Asia Library : Big Sets : AC149 .S732 1995 V.332:1ST IN VOL

32. Er shi wu shi zhong de Zhejiang ren [2005]

 • East Asia Library : Chinese Collection : (no call number)
 • East Asia Library : Chinese Folios : DS793 .C3 E7 2005 CASE1

33. Fancheng xian sheng [2009]

 • East Asia Library : Chinese Collection : CT3990 .X822 Y36 2009

34. Fei chang dao : 1840-1999 de Zhongguo hua yu [2005]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS757.22 .Y8 2005

35. Fen qing shi ji [2006]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS734 .P53 2006

36. Feng liu bu jian shi ren chou : Beijing de ming ren yu wang shi [2005]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS795.23 .A2 H66 2005

37. Feng yu gu ren [1985]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS778.A1 H725 1985

38. Fu dan yi shi [1998]

 • East Asia Library : Chinese Collection : LG51.S38 F77 1998

39. Fu ji Beijing da xue [2008]

 • East Asia Library : Chinese Collection : LG51 .P28 B35 2008

40. Fu jia ji shi [2014]

 • East Asia Library : Chinese Collection : ND1049 .F8 Z4 2014

41. Fu qin yu wo : Malaiya di hou gong zuo hui yi lu, Tan Xianyan [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS610.63 .T36 Y68 2015

42. Fusang duo suo [2002]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS821 .Y437 2002

43. Gan wu sheng ming = Ganwu shengming [2010]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS734 .S827 2010

44. Gao bie Xibaipo zou jin Zhongnan hai de Zhong gong ling xiu [2006]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS778 .A1 H4 2006

45. Gao gan dang an : Zhong gong quan gui guan xi shi dian [1993]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS778.A1 K35 1993

46. Gong he guo xi yuan lu [1993]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS734 .K66 1993

47. Gu dai jiang shuai zhi jun qu wen lu [1987]

 • East Asia Library : Chinese Collection : U54.C5 K8 1987

48. Gu jin yun shi [1631]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : PL2517 .G82 2003 V.1-6

49. Gu qu ji : Jing ju ming ling yi shu tan [2010]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2874 .K66 2010

50. Guan yin ci lin ji [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : BQ1670 .M357 Z436 2015